Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Ενημερωτικό σημείωμα για την Δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας των οδηγών


ΠΡΟΣ : «Ένωση πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης Ελλάδας»

Υπόψη : Του Δ.Σ. του Σωματείου

ΘΕΜΑ : Δικαστική διεκδίκηση επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας 


Σχετικά με το θέμα της δικαστικής διεκδίκησης του επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας και μετά από αίτημα της Διοίκησης και των μελών σας θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα κάτωθι :

α) Η δικαστική διεκδίκηση του επίδικου επιδόματος αναδρομικά από 1.5.2012 και εφεξής, λαμβανομένου υπόψη της υφιστάμενης σήμερα νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ, κατά την οποία οι αξιώσεις σε βάρος του Δημοσίου παραγράφονται μετά από 2 έτη από την γένεση της αξίωσης αυτής, μπορεί να λάβει χώρα δια της κατάθεσης αγωγής έως και τις 30.4.2013, διεκδικώντας έκαστος από εσάς οδηγός πυροσβεστικών οχημάτων το συνολικό ποσό των 3.600 Ευρώ (150 Ευρώ Χ 24μήνες).

β) Η αμοιβή για το χειρισμό της υπόθεσης αυτής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και εφόσον αυτή είναι θετική, ανέρχεται στην εφάπαξ αμοιβή των εκατό (100,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως δηλαδή του ποσού που θα σας επιδικασθεί (κεφάλαιο και τόκους).

γ) Για την κάλυψη των άμεσων και αναγκαίων δικαστικών εξόδων, απαιτείται για έκαστο των προσφευγόντων, η καταβολή του ποσού των εκατό (100) Ευρώ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η προβλεπόμενη στο νόμο καταβολή για έκαστο των εναγόντων δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) για το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγήςκαι συγκεκριμένα για να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει σε έκαστο από τους ενάγοντες τα επιδικασθέντα ποσά νομιμοτόκως από την κοινοποίηση των αγωγών, οι κοινοποιήσεις των αγωγών, οι καταθέσεις των αγωγών και οι εισφορές υπέρ τρίτων καθώς και τα έξοδα συζήτησής τους. Σας επισημαίνω, ότι λόγω της σύμβασης που σας συνδέει με το Π.Σ. που έχει χαρακτήρα δημοσίου δικαίου, πλέον, οι τυχόν απαιτήσεις σας από το Ελληνικό Δημόσιο εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο φόρτο εργασίας και σημαντική χρονική καθυστέρηση στον προσδιορισμό και τη συζήτηση των υποθέσεων. Επειδή κατανοώ και γνωρίζω πολύ καλά τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες που ο καθένας από εμάς βιώνει καθώς και την οικονομική κατάσταση εκάστου Π.Π.Υ., λαμβανομένου υπόψη τις μηνιαίες αποδοχές σας, το ανωτέρω ποσό των 100 Ευρώ θα μοιραστεί σε δύο (2) δόσεις και συγκεκριμένα το ποσό των 50 Ευρώ θα καταβληθεί σε χρόνο προγενέστερο της κατάθεσης της αγωγής προς κάλυψη των εξόδων κατάθεσης, εισφορών υπέρ τρίτων και κοινοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή, και το υπόλοιπο ποσό των 50 Ευρώ θα καταβληθεί αμέσως μετά την επίδοση σε εμένα από τα διοικητικά δικαστήρια της κλήσης προς συζήτηση της αγωγής σας στην οποία θα ορίζεται και η ημερομηνία δικασίμου, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα του δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) και της συζήτησης της αγωγής. Σας επισημαίνω ότι όποιος
προσφεύγων δεν καταβάλει το ποσό αυτό της δεύτερης δόσης, όταν κληθεί προς τούτο, η υπόθεσή του δεν θα συζητείται και αυτό διότι χωρίς την καταβολή του δικαστικού ενσήμου, το δικαστήριο αυτεπάγγελτα απορρίπτει την αγωγή.


δ) Για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής χρειάζομαι από κάθε ενδιαφερόμενο Π.Π.Υ (οδηγό πυροσβεστικών οχημάτων) τα εξής κάτωθι έγγραφα :

1. Υπηρεσιακή βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η κατάταξή του στο Σώμα ως Π.Π.Υ. και ο χρόνος κατάταξής του, η ειδικότητά του (οδηγός) και ο τόπος υπηρεσίας του. ΠΡΟΣΟΧΗ !! Κάποιες Υπηρεσίες αρνούνται να χορηγήσουν βεβαίωση με αναγραφή σε αυτήν ότι ο υπάλληλος έχει «ειδικότητα οδηγού», με τον ισχυρισμό ότι οι Π.Π.Υ προσλήφθηκαν ως γενικών καθηκόντων, προσπαθώντας έτσι να καταρρίψουν τον ισχυρισμό της ειδικότητας οδηγού, μετά μάλιστα και το περιεχόμενο εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αναφέρεται σε ειδικότητα οδηγού. Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης της ως άνω βεβαίωσης με την αναγραφή «ειδικότητα οδηγού»,
ζητήστε όπως στην βεβαίωση να αναγράφεται ότι έχετε κι εκτελείτε καθήκοντα οδηγού, γεγονός που δεν μπορούν να αρνηθούν, εφόσον ο εν λόγω υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα αυτά.
2. Αντίγραφο της ταυτότητάς σας ως Π.Π.Υ. 
3. Αντίγραφο του υπηρεσιακού διπλώματος οδήγησης που έχει χορηγήσει το Π.Σ. στον καθένα από εσάς, από το οποίο προκύπτει ότι ασκείτε καθήκοντα οδηγού Πυροσβεστικών οχημάτων.
4. Βεβαίωση από το ΙΚΑ στον οποίο ασφαλίζεστε σύμφωνα με τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με πρόσθετες εισφορές επί των αποδοχών σας ή εκτύπωση των ενσήμων σας από το ΙΚΑ που να προκύπτει ότι υπάγεστε στην ειδική ασφάλιση των βαρέων. Το ζητούμενο εδώ είναι να προκύπτει η ασφάλισή σας με βαρέα ένσημα.
5. Εξουσιοδότηση (που σας αποστέλω) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Υπηρεσία σας ή από δημόσια αρχή. *Εξουσιοδότηση
6. Δελτίο ατομικών στοιχείων (που σας αποστέλω) συμπληρωμένο με ακρίβεια και ευανάγνωστο ως προς την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας. * Δελτιο ατομικών στοιχείων
7. Σύμβαση εντολής (που σας αποστέλω) υπογεγραμμένη από κάθε υπάλληλο στη θέση «ο εντολέας» εις διπλούν. *Συμβαση εντολής

Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα τα πρώτα έξοδα (50 Ευρώ) το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο έως και τις 31.1.2014 

Προς Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4,
Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210­8252477 και 6977­690909.                                                                                                      Με εκτίμηση,
                                                                                                  Δήμητρα Ντούμπα
                                                                                              Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω