Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 158
Λάρισα,  13  Δεκεμβρίου    2013   
Συνάδελφοι σας οι παρακάτω τροποποιήσεις είναι από προτάσεις δικές σας που μας κάνατε όλο αυτό το διάστημα όσων αφορά το σχέδιο νόμου της Αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος .
Τις βάλαμε σε μια σειρά και σας τις παρουσιάζουμε στην μορφή που τις καταθέσαμε σε φυσική και πολιτική Ηγεσία .
Όλες αυτές οι επισημάνσεις που θα διαβάσετε παρακάτω προστέθηκαν σε αυτές που έχουμε στείλει εδώ και αρκετό καιρό όταν και μας είχαν ζητηθεί από Αρχηγείο και Υπουργείο . Όλα τα παρακάτω στάλθηκαν πριν 1 ½ μήνες και στην φυσική και την πολιτική Ηγεσία .

Αναλυτικά :

1.      Επί όλων των άρθρων . Σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου να επαλειφθεί ο όρος επί θητεία διότι στον νόμο 3938/2011 άρθρο 15 παρ. 1 ο όρος επί θητεία αναφέρεται στις οργανικές θέσεις και μόνο,  και όχι στην ονομασία του προσωπικού αυτού.
Στην ίδια παράγραφο  1  του νόμου αναφέρει την ονομασία που είναι << Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης >> που είναι και το ορθό και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

2.      Επί του άρθρου 65.
Επί της παραγράφου 2 να συμπεριληφθεί στο πυροσβεστικό προσωπικό και η κατηγορία των Πενταετών Πυροσβεστών. Με αποτέλεσμα οπουδήποτε αναφέρετε στο νομοσχέδιο πυροσβεστικό προσωπικό να συμπεριλαμβάνονται και οι Πενταετείς Πυροσβέστες  σε αυτό.
Η αλλαγή αυτή πρέπει να υπάρχει και στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.3511/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012.


3. Επί του άρθρου 75.
Επί της παρ.1. Επιτελικό συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος  στο   στ.    να συμπεριληφθεί ότι μαζί με την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και την Ε.ΑΠ.Σ. συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ε.Π.Π.Υ.Ε.  αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης η οποία είναι Πανελλήνια και  έχει μέλη αμιγώς  εν ανεργία Πενταετείς Πυροσβέστες.
( Το 1/3 του προσωπικού του Σώματος δεν μπορεί να μην συμμετέχει. )
  

4.  Επί του άρθρου 88.
Επί της παρ.2 να συμπεριληφθούν και οι Πενταετείς Πυροσβέστες στο τμήμα Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών  διότι οι Πενταετείς δεν μπορούν να είναι στο τμήμα μαζί με το Εποχικό Προσωπικό διότι δεν τους συνδέει τίποτα πέρα από το μισθολόγιο του 4024/2011.
Πέραν από τα παραπάνω οι Π.Π.Υ. φέρουν τον βαθμό του Πυροσβέστη και εμπίπτουν σε όλα όσα αναφέρονται από το α. έως και το ιγ  στο τμήμα Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών . Αντιθέτως όλα τα παραπάνω δεν υπάρχουν στο τμήμα Εποχικού Προσωπικού.
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω  της δύναμης του προσωπικού που ίσως ξεπερνούν και τις 10.000 τότε να γίνει τμήμα ξεχωριστό Πενταετών Πυροσβεστών.

Στο ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  τους Πενταετείς Πυροσβέστες  τους συμπεριλαμβάνουν στην  παρ .ζ  μαζί με τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και του ευρύτερου δημόσιου τομέα την Αστυνομία το Λιμενικό τον Στρατό και διάφορες εθελοντικές οργανώσεις  που εμείς θεωρούμε τουλάχιστο απαράδεκτο.
Οι Πενταετείς Πυροσβέστες  πρέπει να εκπαιδεύονται και να μετεκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι Μόνιμοι Πυροσβέστες .
Ο νόμος 3938/2011 παρ. 10 είναι σαφέστατος  << Οι Π.Π.Υ. υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων Πυροσβεστών >> . Αυτό σημαίνει ότι είχαμε έχουμε και θα πρέπει και στο μέλλων να έχουμε την ίδια εκπαίδευση με τους Μονίμους Πυροσβέστες .
 
5. Επί του άρθρου 92.

Επί της παρ.3   ιβ.  αναφέρει :
ιβ ) Ορίζουν , με απόφαση του Αρχηγού του Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου , προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολίτικης προστασίας .

Με το παραπάνω δεν μας διευκρίνιζει εάν το προσωπικό αυτό θα είναι Πενταετείς Πυροσβέστες , Μόνιμοι Πυροσβέστες όπως και Αξιωματικοί. Άποψη μας είναι πως αυτό θα πρέπει να διευκρίνιστη.

Και συνεχίζει στο ιβ.
Με προεδρικό διάταγμα το όποιο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης και προστασίας του Πολίτη καθορίζονται και εξειδικεύονται τα καθήκοντα του παραπάνω διατιθεμένου προσωπικού υπό μορφή ειδικού καθηκοντολογία. Το εν λόγο προσωπικό κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.

Εδώ πρέπει να διευκρινιστεί τι εννοεί με την φράση διατιθέμενου προσωπικού. Μήπως ότι αυτό κατά την διάρκεια των επιπλέον καθηκόντων θα πηγαίνει σε δήμους ή νομαρχίες για εργασία και όχι στις πυροσβεστικές υπηρεσίες ;
 Επίσης  θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν το προσωπικό αυτό θα έχει κατά την διάρκεια των ειδικών καθηκόντων και πυροσβεστικά καθήκοντα καθώς αναφέρει πως αυτά θα τα αναλαμβάνει κατά την αντιπυρική περίοδο.

Εδώ η Ένωση μας προτείνει τα νέα καθήκοντα να προσθέτονται στα υπάρχων καθήκοντα και όχι να διαχωρίζονται καθώς και οι παρεχόμενες Υπηρεσίες να είναι μέσο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και όχι κάποιας άλλης Υπηρεσίας π.χ. δήμους και νομαρχίες  .

Επί του άρθρου 98.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ.

Τροποποιήσεις του νόμου 3938/2011.

1. Στην 1η παράγραφο και μετά την πρώτη πρόταση να προστεθεί : << Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος κατανέμονται οι οργανικές θέσεις των Πενταετών σύμφωνα με τις θέσεις που κατείχαν οι της παραγράφου 3 και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες οι της παραγράφου 2>>.

.     Στην 2η παράγραφο του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 στο τέλος της δεύτερης γραμμής να αφαιρεθεί η λέξη << μπορεί να >>.
2. Στην 3η παράγραφο στο α) να αντικατασταθεί το 2008 έως και 2010 με την φράση τις τρεις τελευταίες αντιπυρικές περιόδους
3. Στην 6η παράγραφο του ν.3938/2011 άρθρο 15 στο σημείο που αναφέρει την διάρκεια ισχύς των πινάκων επιλαχόντων από τρία έτη να γίνει πέντε.
4. Στην 7η παράγραφο του ν3938/2011 άρθρο 15 να προστεθεί μετά το τέλος της πρώτης πρότασης το εξής : << Δίνατε σε περίπτωση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών η αίτηση τους να υποβάλετε και πριν την συμπλήρωση της πενταετίας >>.
5. Στην 8η παράγραφο του ν.3938/2011 άρθρο 15 το πρώτο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής : Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που είναι απόφοιτοι Λυκείου και κατά τον χρόνο κύρωσης των πινάκων από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος δεν είχαν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους καθώς και όσοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με το όριο κατάληψης της ηλικίας αντί της ανανέωσης της θητείας τους μπορούν να ζητήσουν να ενταχτούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του πυροσβέστη εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών.
Επίσης στο σημείο που αναφέρετε στις οργανικές θέσεις πρέπει να προστεθεί πως γίνετε και η κατανομή της δύναμης αυτών σε όλη την ελληνική επικράτεια σύμφωνα με την θέση που έχουν τοποθετηθεί ως Πενταετείς Πυροσβέστες .
6. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄ 63) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. α) Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύρια πυροσβεστικά καθήκοντα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.
β) Ειδικά για την αντιμετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15, των παρ. 4 και 5 του άρθρου 23 καθώς και των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99). Για τον επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης».
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α' 61)
αντικαθίσταται ως εξής: <Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού
οι ,Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται και αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό >>.

8. Η παρ.15 του νόμου 3938/2011 άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής :
Οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση με την διαφορά ότι οι εντασσόμενοι στο νόμο 4024/2011 τοποθετούνται στην κατηγορία αορίστου χρόνου και όχι ορισμένου για το λόγω ότι οι ανανεώσεις είναι συνεχείς .

Κατ’ εξαίρεση οι Πενταετείς Πυροσβέστες της παραγράφου 8 του παρόντος εντάσσονται στο μισθολόγιο των ειδικών φρουρών από 1/1/2014 πλην των επιδομάτων νυχτερινής απασχόλησης και πενθημέρων τα οποία λόγω έλλειψης χρημάτων και μέχρι την εξεύρεση αυτών θα δίδονται μόνο για επείγουσες ανάγκες και εφόσον υπάρχει το απαραίτητο κονδύλιο.

Σας ευχαριστούμε για την σημαντική βοήθεια που προσφέρετε στην Ένωση μας και σας διαβεβαιώνουμε πως και αυτές τις  προτάσεις που είναι δικές σας και η φυσική αλλά και η πολιτική Ηγεσία τις βρήκαν πολύ ενδιαφέρουσες .
Έχουμε την υπόσχεση ότι θα τις μελετήσουν και τα αποτελέσματα θα τα δούμε όταν κατατεθεί το Νομοσχέδιο στην βουλή.
Η ημερομηνία κατάθεσης δεν είναι πολύ μακριά καθώς μένουν μόνο δυο υπογραφές από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το Οικονομικών.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας και σας ζητούμε να κλείσετε τα αυτιά σας σε όλους αυτούς που προσπαθούν χρόνια τώρα να σας τρομάξουν λέγοντας σας πως θα απολυθούμε ή ότι δεν γίνετε τίποτα καλό για εμάς .Οι κύριοι αυτοί ανήκουν στο παρελθόν. Πάμε μπροστά χωρίς τα φαντάσματα του παρελθόντος .
Σας υποσχόμαστε πως μετά την ψήφιση δεν θα αμφισβητείται η θέση κανενός από τους 4.000 Πενταετείς Πυροσβέστες .

 Για το Δ.Σ.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868