Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

« Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Π.Π.Υ. ».ΑΡ.ΠΡΩΤ. 424 


Λάρισα,  10  Δεκεμβρίου   2015  ΠΡΟΣ :  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών &    Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ.  Τόσκα Νικόλαο
             2.  Γεν. Γραμματέα Πολ.  Προστασίας  κ. Καπάκη  Γιάννη.
             3.  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ :  « Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Π.Π.Υ. ».

Αξιοτιμε  Αρχηγέ,
Στις 21 Ιανουαρίου 2014 εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 93 η με αριθμό 4117 οικ. Φ.1091 Απόφαση σας, δυνάμει της οποίας οι Πενταετείς πυροσβέστες έχουν το δικαίωμα εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων. Η διενέργεια εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια  πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2014 σε εκτέλεση της  21957/28-04-2014 Απόφαση σας. 
Από την ως άνω εκλογική διαδικασία αναρτηθήκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στις 28-5-2014 με την υπ.αριθμ. 27871 Φ.202.7 Απόφαση. Από τα αποτελέσματα αυτά προέκυψε πως οι δυο αιρετοί εκπρόσωποι στο υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων των Π.Π.Υ. είναι ο Φαραντάκης Αλέξανδρος του Γεωργίου (Α.Μ. 20557) και ο Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Μιχάλη (Α.Μ. 17498).
Στις 14-6-2014 εκδόθηκε η Απόφαση με αριθμό 37262 οικ. Φ. 300.2 περί κατάταξης και διορισμού Μονίμων Πυροσβεστών Γ.Κ., με την οποία διορίστηκε ως μόνιμος Πυροσβέστης ο Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Μιχάλη, ο οποίος από την ημέρα εκείνη παύει να έχει την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας ζητούμε : α) να  γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί ο εν λόγω συνάδελφος από αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Π.Π.Υ. και να αντικατασταθεί από τον επόμενο επιλαχόντα Πενταετή Πυροσβέστη β) να αναζητηθεί ο υπεύθυνος για την μέχρι σήμερα καθυστέρηση αντικατάστασης του εν λόγω συναδέλφου και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα και γ) να ακυρωθούν όλες οι μέχρι τώρα αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων που λήφθησαν παρουσία και συμμετοχή του εν λόγω συναδέλφου.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝΛάρισα, 5 Δεκεμβρίου 2015   


 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝΘΕΜΑ : << απόφαση Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού>>


Συνάδελφοι όπως σάς έχουμε ενημερώσει στις 3-12-2015 πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού με θέμα την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό των ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ . Σε αυτό συμμετείχαν ο Αρχηγός , οι δυο Υπαρχηγοί , ο Επιτελάρχης , ο Διευ. Προσωπικού , ο Πρόεδρος τής Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. , ο Πρόεδρος τής Ε.Α.Π.Σ. Και η Π.Ο.ΠΥ.ΣΥ.Π. Χωρίς τον Πρόεδρο τής αλλά στην θέση του εναλλάσσονταν οι δυο Αντιπρόεδροι δείγμα του πόσου σοβαρά είχαν πάρει το θέμα.
Αποφασίστηκε : εφαρμογή τής παρ.1 του άρθρου 98 του ν.4249/2014 που λέει «Η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγούμενων εδαφίων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012, Α' 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α' 50). Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος.» Για την ενεργοποίηση τής παραπάνω παραγράφου το Α.Π.Σ. Επικαλέστηκε Υπηρεσιακές ανάγκες . Πρόκειται για το πρώτο βήμα μονιμοποίησης των πρώτων 2295 Π.Π.Υ. Που πληρουν τα κριτήρια του ν.3938/2011 άρθρο 15 .
Το νούμερο των Π.Π.Υ. Προς μονιμοποίηση είναι 2295 και όχι 2240 που ξέραμε μέχρι σήμερα για τον λόγω ότι δικαίωμα στην μονιμοποίηση έχουν και όσοι κατά την διάρκεια τής υφιστάμενης Πενταετίας προσπάθησαν και απέκτησαν απολυτήριο Λυκείου. Θυμάστε πιστεύουμε όλοι τις προτροπές τής Ένωσης μάς προς τούς Συναδέλφους που είχαν το όριο ηλικίας αλλά τούς έλειπε το απολυτήριο Λυκείου. Όσοι λοιπόν προσπάθησαν βρήκαν κερδισμένοι και η Ένωση μάς τούς συγχαίρει διπλά.
Στο πίσω μέρος τής πρότασης και στις παρατηρήσεις επισημάνθηκε η δυνατότητα μονιμοποίησης και των υπολοίπων Π.Π.Υ. Που δεν έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 3938/2011 άρθρο 15 σε δεύτερη φάση και αφού ολοκληρωθεί η πρώτη.
Επίσης σε δεύτερη φάση θα μονιμοποιηθούν και οι συνάδελφοι επιλαχόντες που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα προσληφθούν ως Πενταετείς στις 15 Δεκεμβρίου περίπου για τον λόγω ότι δεν προλαβαίνουν να έχουν στα προσόντα τούς τις αξιολογήσεις των Διοικητών τούς ως Π.Π.Υ. που γίνονται κάθε τέλους του έτους και έτσι το νούμερο αναμένετε να ανεβεί σε δεύτερη φάση κατά 190 συναδέλφους .
Συμπερασματικά σάς αναφέρουμε πώς στην ένταξη στο μόνιμο προσωπικό έχουν όσοι το έτος 2011 ήταν μέχρι και 40 ετών και έχουν απολυτήριο τίτλο σπουδών Λυκείου κατά την ημέρα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό καθώς επίσης στις αξιολογήσεις τούς ως Πενταετείς δεν βαθμολογήθηκαν κάτω από την βάση.
Όσοι βέβαια θα αποκτήσουν τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι την ολοκλήρωση τής δεύτερης φάσης θα συμπεριληφθούν και αυτοί.
Η ολοκλήρωση τής πρώτης φάσης αναμένετε στο πρώτο εξάμηνο 2016 .
Η Ένωση μάς ευχάριστη όλους τούς συμμετέχοντες στο Επιτελικό Συμβούλιο και επισημαίνει προς όλους τούς Πενταετείς πώς η πραγματοποίηση των παραπάνω θα είναι εφικτή εφόσον βρεθούν και οι ανάλογες πιστώσεις . Για την πρώτη φάση υλοποίησης χρειάζονται περίπου 13.000.000 ευρώ ( λόγω αύξησης του αριθμού ) και για την δεύτερη 7.000.000 ευρώ.
Η Ένωση μάς έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό αγώνα για την εξεύρεση και εξασφάλιση των παραπάνω χρημάτων ( μεσοπρόθεσμο 2016 – 2019 ). Σήμερα ημέρα Σάββατο 5-12-2015 δίνουμε την μάχη στην βουλή προς εξεύρεση των συνολικά 20.000.000 καθώς είναι η τελευταία μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού 2016. Πέρα όμως με το τι θα γίνει σήμερα η προσπάθεια θα έχει συνέχεια μέχρις οτου βρεθούν όλα τα απαραίτητα χρήματα.
Καλούμε όλους τούς Πενταετείς σε στράτευση με την Ένωση μάς . Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέα λάθη που στο παρελθόν τα πληρώσαμε και τα πληρώνουμε ακριβά.
Ενισχύστε την  Ένωση μάς . Είμαστε στο τελικό στάδιο και τον αγώνα πρέπει να τον δώσουμε όλοι μαζί. Σηκωθείτε από τούς καναπέδες και τις καρέκλες το μέλλον των 4.000 Π.Π.Υ. Είναι εδώ και μάς χτυπά την πόρτα , έχει γίνει μια καλή αρχή και είναι στο χέρι μάς να την πάμε έως το τέλος .
Τέλος καλούμε όλα τα συναδερφικά Σωματεία να ξυπνήσουν να αφήσουν στην άκρη τις διαμάχες τούς και να στρατευτούν στον αγώνα που δίνει η Ένωση μάς καθώς έγινε το πρώτο βήμα αλλά απομένουν πολλά και δύσκολα βήματα ακόμα.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙ !!!!!

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση μελών

Λάρισα 4 Δεκεμβρίου 2015 

Συνάδελφοι στις 3-12-2015 και ώρα 10 π.μ. όπως πληροφορηθήκαμε πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Σ. Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και μέσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος .
Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι συγκεχυμένες και μη ολοκληρωμένες .
Σύντομα και αφού διασταυρώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν θα σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα και με ακρίβεια για το τι ειπώθηκε και τι αποφασίστηκε.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Προς πενταετείς Π.Υ. Ελευσίνας και όχι μόνο…Σας παραθέτουμε την διαταγή που στάλθηκε στην Π.Υ Ελευσίνας, την κοινοποιούμε δημόσια ύστερα από πολλές οχλήσεις των συναδέλφων τις εν λόγο υπηρεσίας καθώς επίσης και υπηρεσιών του Πειραιά. Η διαταγή είναι σαφής και αυτονόητη, οποιοδήποτε άλλο σχόλιο είναι περιττό. 


Υ.Γ. Νεότερες εξελίξεις για τους επιλαχόντες συναδέλφους πενταετείς, η δημοσιοποίηση μας για την επιστροφή του ΦΕΚ “έτρεξε” τις διαδικασίες… σήμερα κιόλας έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις και επιστράφηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως για να πάρει ΦΕΚ  με πιθανή πλέον ημερομηνία πρόσληψης γύρω στις 15 Δεκεμβρίου 2015.