Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

« Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Π.Π.Υ. ».ΑΡ.ΠΡΩΤ. 424 


Λάρισα,  10  Δεκεμβρίου   2015  ΠΡΟΣ :  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1.  Αν. Υπουργό Εσωτερικών &    Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κ.  Τόσκα Νικόλαο
             2.  Γεν. Γραμματέα Πολ.  Προστασίας  κ. Καπάκη  Γιάννη.
             3.  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ :  « Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων Π.Π.Υ. ».

Αξιοτιμε  Αρχηγέ,
Στις 21 Ιανουαρίου 2014 εκδόθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄ 93 η με αριθμό 4117 οικ. Φ.1091 Απόφαση σας, δυνάμει της οποίας οι Πενταετείς πυροσβέστες έχουν το δικαίωμα εκλογής αιρετών μελών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια μεταθέσεων. Η διενέργεια εκλογών για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια  πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2014 σε εκτέλεση της  21957/28-04-2014 Απόφαση σας. 
Από την ως άνω εκλογική διαδικασία αναρτηθήκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στις 28-5-2014 με την υπ.αριθμ. 27871 Φ.202.7 Απόφαση. Από τα αποτελέσματα αυτά προέκυψε πως οι δυο αιρετοί εκπρόσωποι στο υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων των Π.Π.Υ. είναι ο Φαραντάκης Αλέξανδρος του Γεωργίου (Α.Μ. 20557) και ο Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Μιχάλη (Α.Μ. 17498).
Στις 14-6-2014 εκδόθηκε η Απόφαση με αριθμό 37262 οικ. Φ. 300.2 περί κατάταξης και διορισμού Μονίμων Πυροσβεστών Γ.Κ., με την οποία διορίστηκε ως μόνιμος Πυροσβέστης ο Ανδρεαδάκης Βασίλειος του Μιχάλη, ο οποίος από την ημέρα εκείνη παύει να έχει την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας ζητούμε : α) να  γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί ο εν λόγω συνάδελφος από αιρετό μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων Π.Π.Υ. και να αντικατασταθεί από τον επόμενο επιλαχόντα Πενταετή Πυροσβέστη β) να αναζητηθεί ο υπεύθυνος για την μέχρι σήμερα καθυστέρηση αντικατάστασης του εν λόγω συναδέλφου και να τηρηθούν τα προβλεπόμενα και γ) να ακυρωθούν όλες οι μέχρι τώρα αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων που λήφθησαν παρουσία και συμμετοχή του εν λόγω συναδέλφου.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μας