Σάββατο 30 Μαΐου 2015

"ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ" " ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ"


Ο Συνάδελφος Πενταετής Πυροσβέστης Ευθυμίου Στέφανος που Υπηρετεί στο Π.Κ. Αγίας χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης με μεγάλο κίνδυνο για την Υγεία του.

Είναι και αυτός ένας εργαζόμενος σαν και εμάς με έναν μηνιαίο μισθό των 700 ευρώ και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν φτάνουν ώστε να του διασφαλίσουν το πολύτιμο αγαθό της Υγείας.

Παρακαλούμε όποιος Συνάδελφος μπορεί να προσφέρει το όποιο ποσό επιθυμεί στον ατομικό του λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 301/606737-91.

Παρακαλούμε για την άμεση βοήθεια στον Συνάδελφο μας.

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ομογενοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού από το ''ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ"ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΥΡΙΖΑ 

Τομέας Πυροσβεστικής 

Σύμφωνα με το Ν.4249/2014 ορίζεται ότι η εισαγωγή Πυροσβεστών στο Π.Σ. θα γίνεται μέσω των Πανελληνίων. Η εισαγωγή των Πυροσβεστών μέσω Πανελλήνιων αποτελούσε θέση αρχής τόσο του Τμήματος των Σ.Α. όσο και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ που ενώ ζήτησε την κατάργηση του Ν. 4249?2014,την είχε στηρίξει στην Βουλή στην Βουλή πού εξασφάλισε την αξιοκρατία στο σύστημα επιλογής για την εισαγωγή των Πυροσβεστών στο Π.Σ

Από την ψήφιση του νέου Νόμου μέχρι σήμερα δεν είχε συσταθεί επιτροπή για να διαμορφώσει σχέδιο Π.Δ. για την ισχύ του το 2016.

Με την ανάλυψη των καθηκόντων του νέου Γ.Γ.Π.Π. κ. Τάσο Μαυρόπουλο, δόθηκε εντολή με χαρακτήρα κατ΄επείγοντος ώστε να γίνει η κατάλληλη προετοιμασία του Π.Δ. από ομάδα έμπειρων Αξ/κών πού Υπηρετούν στην Πυροσβεστική Ακαδημία.

Η προεκλογική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της ενσωμάτωσης των συναδέλφων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Π.Π.Υ. ώστε σύντομα και με την κατάργηση του αναχρονιστικού Ν.4249/2014, από ψήφιση νέου Νόμου μέσα από ουσιαστική διαβούλευση των αρμοδίων φερέων, επιστημονική μελέτη ναι από σύσταση διακοματικής επιτροπής, σύντομα να τεθεί η βάση για την μετεξέλιξη του Π.Σ σε ένα σύγχρονο οργανισμό που να έχει επιλύσει τουλάχιστον τις δυσλειτουργίες του στο καίριο ζήτημα της φυσιογνωμίας του προσωπικού του.

Μετά από την πολιτική συμφωνία με τους Θεσμικούς παράγοντες της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ. υπάρχει δέσμευση για την υλοποίηση της ομογενοποίησης του προσωπικού του Π.Σ.

Το Τμήμα των Σ.Α. του ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί από τη Πολιτική Ηγεσία την άμεση και εντός 2015 υλοποίηση της δέσμευσης.

Προτείνει:

Όσοι από τους Π.Π.Υ. έχουν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης στο Π.Σ. θα πρέπει να ενταχθούν πλήρως ως πυροσβεστικό προσωπικό, με τα ίδια ασφαλιστικά και μισθολογικά δικαιώματα, με κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων ΠΠΥ και την αντίστοιχη σύσταση θέσεων Πυροσβεστών Γ.Υ.

Επίσης άμεσα θα πρέπει να γίνει απορρόφηση των επιλαχόντων Π.Π.Υ. προς συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν σήμερα στις

θέσεις των Πενταετών Πυροσβεστών μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη από αρμόδια επιτροπή του Α.Π.Σ.

Αναφορικά επίσης για το επί συμβάση προσωπικό,

χρειάζεται η συνέχιση του θεσμού, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εποχικών αναγκών

της δασοπυρόσβεσης, μετά από μια νέα επιχειρησιακή μελέτη που να καθορίζει την

αριθμητική και τοπική αναγκαιότητα.

Όσον αφορά την εκπαίδευση των Π.Π.Υ. 

Η εκπαίδευση των Πενταετών Πυροσβεστών περιγράφετε στον ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ. 10 και αναφέρει : << . Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.>>.

Έχοντας υπόψη την παραπάνω παράγραφο ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Οθωνας εξέδωσε την απόφαση 104 οικ.Φ.109-1/8-2-2012 αρ. φύλλου 200 που την υπογράφει και ο τότε Αν. Υπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης διότι από την εκπαίδευση θα προέκυπτε και οικονομικό βάρος για το Ελληνικό Δημόσιο και έπρεπε να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Οικονομικών. Στο άρθρο 1 ορίζετε πως οι Π.Π.Υ. που προέρχονται από ιδιώτες θα εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τα παραρτήματα αυτής ( 600 Πυροσβέστες ), ενώ οι Π.Π.Υ. εξ εποχικών στις έδρες των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που υπηρετούσαν ως εποχικοί οι οποίες λειτουργούν ως παραρτήματα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας – κέντρα εκπαίδευσης ( 3.400 Πυροσβέστες ) .

Στο άρθρο 2 καθορίζετε πως οι Π.Π.Υ. εξ ιδιωτών θα εκπαιδευτούν για 4 μήνες μιας και δεν έχουν προϋπηρεσία και οι εξ εποχικών δύο (2) μήνες λόγο της μακράς προϋπηρεσίας τους αλλά και της εκπαίδευσης που έκαναν κάθε χρόνο για 1 μήνα ως εποχικοί Πυροσβέστες .

Το άρθρο 3 αναφέρετε στην εκπαιδευτική ύλη η οποία είναι ίδια για όλους τους Π.Π.Υ. και όσον αφορά η ύλη αυτή καθορίζετε από την Πυροσβεστική Ακαδημία σύμφωνα με το Π.Δ. 174/1983 << Κανονισμός Πυροσβεστικής Σχολής >> που είναι ιδία με του Μόνιμου Πυροσβέστη. Τα διδασκόμενα μαθήματα :

α) 1. Πυροσβεστική Νομοθεσία

2. Πυροσβεστική Τέχνη.

3. Κανονισμός Ασκήσεων ( θεωρητικά – Πρακτικά ).

4. Μηχανολογία αυτοκινήτου ( Θεωρητικά – Οδήγηση αυτοκινήτου – Χειρισμός ).

5. Στοιχεία Οικοδομικής .

6. Στοιχειά Χημείας .

7. Στοιχεία Φυσικής .

Τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτός πλην του πρακτικού μέρους που προβλέπετε πρακτική εξέταση.

Β) 1. Διασώσεις

2. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης – Ανελκυστήρες .

3.Υγειηνη – Α΄ Βοήθειες .

4. Σωματική Αγωγή – Αθλητισμός .

Στα ανώτερο μαθήματα υπάρχει πρακτική εξέταση.

Συμπερασματικά η ύλη είναι η ιδία και χωρίς καμιά διαφοροποίηση από αυτή του Μονίμου Προσωπικού που γίνετε μέχρι και σήμερα . Πέρα όλων αυτών στα τρία και πλέων χρόνια που υπάρχει ο θεσμός του Πενταετή Πυροσβέστη όλες οι εκπαιδεύσεις είτε μέσο της Υπηρεσίας που είναι σε καθημερινή βάση είτε μέσο σεμιναρίων είναι η ιδία με το μόνιμο Προσωπικό.

Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των Πυροσβεστών οι οποίες είναι ίδιες με το μόνιμο προσωπικό και στο πρακτικό μέρος αλλά και στο θεωρητικό όπως και των γραπτών εξετάσεων με αδιάβλητο τρόπο όμοιο με αυτόν των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών στα Πανεπιστήμια.

Μετά το τέλος των εξετάσεων έγινε απονομή αποφοιτηρίων σε όλους τους επιτυχόντες σπουδαστές - Πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Συμπερασματικά οι Πενταετείς Πυροσβέστες έχουν κάνει την ιδία εκπαίδευση με τους μονίμους Πυροσβέστες και ουσιαστικά αλλά και από νομικής απόψεως . Μπορεί για τους εξ εποχικών η φοίτηση να ήταν δύο

(2) μήνες αλλά εξετάστηκαν στην ίδια ύλη και μαθήματα και έδωσαν τις ίδιες εξετάσεις με αυτές των μονίμων . Στα 15 και πλέον χρονιά προϋπηρεσίας τους η εκπαίδευση τους ξεπερνά τους 20 μήνες και είναι πραγματικά απορίας άξιο ένας Πυροσβέστης προερχόμενος από ιδιώτες να είναι καλά εκπαιδευμένος με 4 μήνες εκπαίδευση αλλά ένας Πυροσβέστης εξ εποχικών με τόσα χρονιά προϋπηρεσία αλλά και τόσους μήνες εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια να μην αρκούν οι 2 μήνες εκπαίδευση την οποία ούτως η άλλος τόσα χρονιά την είχαν κάνει και πρακτικά αλλά και θεωρητικά.

Οι 4.000 Π.Π.Υ. αν για όποιον δηποτε λόγω, ακολουθούνταν η εισαγωγή τους ανά 400 άτομα στο παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στα Βίλια θα έπρεπε να διαιρεθούν σε 10 σειρές και η αποφοίτηση του τελευταίου θα γινόταν μετά από 5 ολόκληρα χρόνια δηλαδή Δεκέμβριο του 2017 με ένα τεράστιο κόστος για το ελληνικό Δημόσιο εν μέσο κρίσης και το σημαντικότερο χωρίς καμιά ουσιαστική διαφορά.

Ένα άλλο μεγάλο κόστος οικονομικό που μπορεί και αρκετοί Π.Π.Υ. να μην άντεχαν θα ήταν και το τετράμηνο κόστος διαβίωσης των ιδίων στην σχολή αλλά και των οικογενειών τους καθώς η συντριπτική πλειονότητα τους είναι οικογενειάρχες με ότι αυτό συνεπάγετε για τον καθένα μας .

Για όλα τα παραπάνω ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 αλλά και η τροποποίηση του με τον ν.4249/2014 άρθρο 98 που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή με 280 ναι και 20 παρόν από τους Βουλευτές της προβλέπει την άμεση ένταξη στο μόνιμο προσωπικό κατόπιν αιτήματος τους με μοναδικά κριτήρια την ηλικία των 40 ετών κατά την κατάθεση των χαρτιών το Σεπτέμβριο του 2011 , τον απολυτήριο τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά την ημέρα ένταξης στο μόνιμο προσωπικό και φυσικά την κρίση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών .

Η ανωτέρω διαδικασία είναι η ίδια που ακολουθείτε εδώ και χρόνια για τους επί θητεία Πενταετείς Ειδικούς Φρουρούς – Συνοριοφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για τους υπόλοιπους συναδέλφους από τους Π.Π.Υ. που δεν έχουν τα τυπικά ανωτέρω προσόντα, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μετά την ολοκλήρωση της 5ετους σύμβασης τους, σύμφωνα με ότι προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα πρέπει να ενταχθούν στο πυροσβεστικό προσωπικό, με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για συνοριακούς - ειδικούς της ΕΛΑΣ, με προσωποπαγείς θέσεις που θα καταργούνται μετά την  συνταξιοδότησή τους και θα μετατρέπονται αυτομάτως σε κενή θέση Πυροσβέστη Γενικών Υπηρεσιών.

 
Πηγή:  http://www.enstoloi.gr/

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

<< ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 330


Λάρισα,  25   Μαΐου    2015   


ΠΡΟΣ : ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

                                                                    

 ΘΕΜΑ : << ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ >>.

Συνάδελφοι στις 20 και 21 Μαΐου και στο πλαίσιο επισκέψεων προς ενημέρωση της Πολιτικής και της φυσικής Ηγεσίας πραγματοποιήθηκαν από την Ένωση μας 3 συναντήσεις σε Θεσσαλονίκη , Τρίκαλα, Καρδίτσα  με παρουσία του Αν. Υπουργού κ. Πανούση τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού κ. Μαστρογιάννη τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μαυρόπουλο και το Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παπαγεωργίου.
Συμπερασματικά και από τις 3 συναντήσεις που είχαμε στην διάρκεια των επισκέψεων τους στις ανωτέρω Υπηρεσίες η Πολιτική αλλά και η φυσική Ηγεσία άφησε στο πέρασμα της μια γεύση αισιοδοξίας και προγραμματισμού επίλυσης των προβλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος αν και ως αφετηρία για την επίλυση τους έθεσαν τα τέλη Ιουνίου και την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα οικονομικά θέματα.

Ενημέρωση που είχαμε :

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.

Αρχή της διαδικασίας ένταξης στο μόνιμο προσωπικό αμέσως μετά τον Ιούνιο με έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. των συναδέλφων με Λύκειο και 40 ετών το 2011 η οποία διαδικασία θέλει τον χρόνο της . Τροποποίηση του 3938/2011 άρθρο 15 και μονιμοποίηση των υπολοίπων. Έχει είδη δρομολογηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με συνολικό κόστος 20 εκ. ευρώ ( 12 + 8 ).

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ–ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ–ΑΔΕΙΕΣ– ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΔΗΓΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ.

Δεν συζητούνται για το λόγο ότι έχει επιλεγεί η πρόταση της ομογενοποίησης .

ΑΠΟΡΡΌΦΗΣΗ ΕΠΙΛΑΧΌΝΤΩΝ.

Οι εξ ιδιωτών θα χρειαστούν τον χρόνο τους καθώς υπάρχει η διαδικασία των αθλημάτων και στην σχολή πρέπει να μπουν όλοι μαζί. Οι εξ εποχικών γίνετε προσπάθεια ώστε να τελειώσουν γρήγορα οι διαδικασίες διασταύρωσης των δικαιολογητικών ώστε μετά τις κληρώσεις ισοβάθμιων να ξεκινήσει άμεσα η εκπαίδευση τους ώστε να μην υπάρχει και πρόβλημα με την πρόσληψη των εποχικών.

ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 

Έναρξη της σχετικής διαδικασίας με ότι αυτή προβλέπει και κατόπιν διαλόγου μετά την αντιπυρική περίοδο και υλοποίηση της μέχρι την έναρξη της επόμενης αντιπυρικής .

ΒΑΘΜΟΛΌΓΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΏΝ.

Δίκαιο αίτημα πρέπει και είναι απαραίτητο να εναρμονιστεί και το Πυροσβεστικό Σώμα με τους αντίστοιχους βαθμούς της Αστυνομίας και του Στρατού. Έχει κάποιο κόστος το οποίο θα είμαστε σε θέση να το βρούμε ώστε να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία.

Συνάδελφοι και η αντιπυρική και ο Ιούνιος είναι μπροστά μας. Τα νέα και οι προτάσεις της Πολίτικης Ηγεσίας καλές .

Εμείς για μια ακόμα φορά θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ώστε κανένας Έλληνας πολίτης να μην κινδυνέψει γιατί αυτό είναι το καθήκον μας !

Το ζητούμενο είναι αν η πολιτική Ηγεσία μετά από πολλά χρόνια κάνει το αυτονόητο !

 
Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6948087676                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

<< ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ >>.ΑΡ.ΠΡΩΤ. 330


Λάρισα,  15   Μαΐου    2015   


 ΠΡΟΣ : 1. ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
                                                                    


 ΘΕΜΑ : << ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ >>.


Συνάδελφοι, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ένωσής μας, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσο Μαυρόπουλο. Στον κ. Γενικό παρουσιάσαμε και αναλύσαμε όλα τα προβλήματα του Π.Σ. και ειδικότερα των Πενταετών Πυροσβεστών.

Συζητήθηκε το πρόβλημα των αδειών, κανονικών και ειδικών , τα μέσα ατομικής προστασίας , οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις , η πλήρωση των κενών των Πενταετών και η ομογενοποίηση του προσωπικού.
Ο κ. Μαυρόπουλος μας  ενημέρωσε πως όσον αφορά τα Μ.Α.Π. , βρήκαν ως Κυβέρνηση έτοιμους διαγωνισμούς να τρέχουν με χίλια δυο προβλήματα και η προσπάθεια είναι να βρεθεί λύση ώστε να τερματίσουν θετικά και να οργανώσουμε τους επόμενους διαγωνισμούς καλύτερα . Για την πλήρωση των κενών , σύμφωνα  με την νομοθεσία που υπάρχει,  έχει δοθεί η εντολή ώστε  να γίνει άμεσα. Για τις άδειες , μεταθέσεις , αποσπάσεις , μας παρέπεμψε στην ομογενοποίηση του Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος .
Ειδικότερα για την ομογενοποίηση, μήνας σταθμός θα είναι ο Ιούνιος και η επιτυχή διαπραγμάτευση με τους θεσμούς . Στην συνέχεια θα υπάρξει η διαδικασία ένταξης στο μόνιμο προσωπικό με έκδοση σχετικής Κ.Υ.Α. για όσους πληρούν τις  παρ. 7,8, και 11 του άρθρου 15 του ν.3938/2011 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 98 του ν.4249.2014 και θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση για όλους τους υπολοίπους Π.Π.Υ. ώστε να επέλθει πλήρης ομογενοποίηση των 12.850 οργανικών θέσεων του προσωπικού του Σώματος .
Συνάδελφοι όπως βλέπετε η καλή πρόθεση υπάρχει αυτό όμως δεν φτάνει χρειάζεται προσπάθεια γιατί εμείς όλοι ξέρουμε πως προσπάθειες έχουν γίνει και στο παρελθόν αλλά δεν ευδοκίμησαν . Τρικλοποδιές κατά καιρούς υπήρχαν πολλές και από δικούς μας και από άλλους  που χώνουν την μύτη τους παντού αλλά ας μην ξεχνάμε και τους διάφορους πολιτικούς που πέρασαν μέχρι τώρα και άλλα έλεγαν αλλά αλλά έκαναν.
Το μόνο δυνατό χαρτί που έχουμε είναι η Ένωσή μας , ο καλός και δίκαιος αγώνας μας, τον οποίο και σας καλούμε να τον ενισχύσετε, όχι κατακερματισμένοι σε μικρά Σωματεία χωρίς φωνή πέρα από την Υπηρεσία τους και τον Νομό τους στον οποίο ανήκουν, αλλά όλοι μαζί δυνατά με φωνή δυνατή σε όλη την Ελλάδα που θα << αναγκάζει >> όλους να την ακούσουν.
Σας καλούμε να ενεργοποιηθείτε όλοι κάτω από την Ένωσή μας ώστε να κερδίσουμε αυτό που μας στερούν τόσα χρονιά οι διαμάχες και η διχογνωμίες .

Αίτημά μας, η πλήρης ομογενοποίηση των Πενταετών Πυροσβεστών χωρίς παρενθέσεις και αστερίσκους . Το απαιτούμαι γιατί το δικαιούμαστε !

Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6948087676                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

<< ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 327


Λάρισα,  12   Μαΐου    2015   


ΠΡΟΣ :  ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

                                                                    

 ΘΕΜΑ : << ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ >>.


Συνάδελφοι στο πλαίσιο συνεχών ενεργειών για την ομογενοποίηση του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου η Ένωση μας πραγματοποίησε επαφές με την φυσική και την πολιτική ηγεσία .
Στο Α.Π.Σ. επαφές που πραγματοποιήθηκαν ήταν με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Παπαγεωργίου Βασίλειο τους Υπαρχηγούς κ. Καπέλιο Βασίλειο και   Καρατζιά Ιωάννη τον Κλαδάρχη κ. Σπανέα  Στέφανο τον Διευθυντή Προσωπικού κ. Μπάλση Νικόλαο καθώς και τους προϊσταμένους του τμήματος Πενταετών και Οικονομικών .
Ζητήθηκε από την Ένωση μας πλήρες εφαρμογή από όλους τους Διοικητές της Διαταγής του Αρχηγού μας όσον αφορά τα εκτός έδρας νυχτερινά , εξαιρέσιμα και υπερωρίες οπού λέει ρητά ότι μέχρι την έκδοση απόφασης για εκτός έδρας νυχτερινά , εξαιρέσιμα και υπερωρίες οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν εκτελούν τα προαναφερόμενα. Επισημάναμε πως οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν εκτελούν τα προαναφερόμενα λόγω της διαταγής και όχι επειδή δεν το επιθυμούν. Ζητήσαμε να εκδοθούν άμεσα οι σχετικές διαταγές ώστε να λυθεί εν μέρη το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς επίσης και την πλήρη εξάντληση των συγκεκριμένων κονδυλίων από τους Διοικητές .
Συζητήθηκε το πρόβλημα των μέσων ατομικής προστασίας στο οποίο και ενημερωθήκαμε πως έχουν ξεκολλήσει μερικοί διαγωνισμοί αλλά εφόσον προχωρήσουν έτοιμα προς παράδοση θα είναι μετά την αντιπυρική. Οποίος συνάδελφος δεν έχει είτε άρβυλα είτε στολή να κάνει Δ.Υ. που να ζητά από την υπηρεσία τους χορήγηση αυτών και να μην αγοράζει  εάν μπορεί μόνος του μέσα ατομικής προστασίας χωρίς τις προδιαγραφές του Α.Π.Σ. Αν όμως παρόλο αυτά δεν βρει λύση τότε να πάρει μονό με έγκριση της Διοίκησης του.
Ενημερωθήκαμε πως όσον αφορά τα προβλήματα που είχαμε πέρσι στα προβλήματα των ελαστικών των οχημάτων αυτά πάνε όλο και προς το καλύτερο και γίνετε προσπάθεια ώστε το συντομότερο να περαστούν τα περισσότερα ελαστικά με ιεράρχηση των αναγκών.
Επισημάναμε ότι τα καινούργια οχήματα τα οποία και είχε πραγματική ανάγκη το Σώμα να προμηθευτεί σίγουρα θα βοηθήσουν αλλά η περίσσια πολυτέλεια που διαθέτουν μόνο προβλήματα θα προκαλέσει καθώς αυτά είναι δασικά οχήματα και δεν μπορούν να έχουν για παράδειγμα οι εξωτερικοί καθρέπτες με κόστος 500 και 1000 ευρώ . Φυσικά μας αρέσει ο καθρέπτης να είναι και ρυθμιζόμενος από μέσα και θερμαινόμενος αλλά όταν αυτός επάνω στην ένταση του συμβάντος σπάσει ποιος είναι αυτός που θα τον πληρώσει ; Τα ψηφιακά πινακάκια αφής στα οποία βασίζετε η λειτουργία του οχήματος αλλά και της αντλίας ποιο είναι το σημείο αντοχής τους στις συνθήκες εντόνου στρες των χειριστών σε συνθήκες πυρκαγιάς όταν προσπαθείς  να κερδίσεις ακόμα και τα δευτερόλεπτα για την γρήγορη αντιμετώπιση ώστε να σταματήσεις την εξάπλωση της πυρκαγιάς ;
Συνάδελφοι επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των περιπολικών και κατ’ επέκταση αυτά που φτάνουν πρώτα στο συμβάν επανδρώνονται από Πενταετείς συναδέλφους την απόλυτη προσοχή σας για ζημιές σε οχήματα γιατί τουλάχιστο μέχρι σήμερα την λύση την δίνει ο ΚΕΥΠΣ και πάντα την πατάει ο εργαζόμενος οδηγός ή ο επικεφαλής του οχήματος .
Για μια ακόμα φορά βρήκαμε μπροστά μας προβλήματα που προκύπτουν από αιτήματα μεικτών Σωματείων που χάρη της σχέσης τους με την Γ.Σ.Ε.Ε. που εκπροσωπεί και μάλιστα επάξια εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου και όχι ένστολους για αλλαγή των ημερών αδείας μας από 34+11 σε 25 ημέρες. Επισημαίνουμε σε αυτά τα Σωματεία πως εφόσον έχουν στην δύναμη τους εποχικούς συναδέλφους να κοιτάξουν να τους φέρουν προς το ένστολο προσωπικό οπού και ανήκουν οι Π.Π.Υ. και όχι να κάνουν τους Π.Π.Υ. Εποχικούς. Το σκεπτικό τους είναι ότι θα περνούν 5 ημέρες άδεια αλλά επειδή θα έχουν αναγκαστικό ρεπό Σάββατο και Κυριακή θα παίρνουν άδεια Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και θα ακολουθεί ρεπό Σάββατο και Κυριακή. Δηλαδή οι 5 ημέρες θα γίνονται 9 άρα 5 επί 9 ίσων 45 άρα το ίδιο είναι... Πραγματικά υπάρχει συνάδερφος που πιστεύει κάτι τέτοιο; Ποιος θα είναι αυτός ο Διοικητής που θα τους απαλλάξει από την υπηρεσία για το Σαββατοκύριακο;
Όλους αυτούς τους καλούμε να σοβαρευτούν να μην δημιουργούν τέτοια διλήμματα στους συναδέλφους. Δεν είναι υπάλληλοι γραφείου, είναι  μάχιμο κομμάτι του Πυροσβεστικού Σώματος. Είναι ένστολοι και είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν και το Σάββατο και την Κυριακή καθώς επίσης αν παραστεί ανάγκη να τους κοπεί ακόμα και η άδεια για να ενισχύσουν τις Υπηρεσίες τους. Διέπονται από τα ιδία ωράρια με το μόνιμο προσωπικό, από τις ίδιες πειθαρχικές διατάξεις και σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών είναι διαθέσιμοι 31 ημέρες το μήνα. Δεν μπορείς να ζητάς μισθολογική και εργασιακή εξομοίωση με το μόνιμο προσωπικό και να ζητάς Σάββατο και  Κυριακή έξω συν 5 ημέρες άδεια. Επιτέλους χωνέψετε το από 10 Φεβρουαρίου 2012 είμαστε και επισήμως ένστολοι. Το ζητάγαμε 15 και 20 χρονιά και έγινε έστω και με τον τρόπο που έγινε, μην γυρνάτε πίσω! Κοιτάτε μόνο μπροστά !
Για το θέμα των αδειών η Ένωση μας ζήτηση εφαρμογή του Π.Δ. 3/2014 που ισχύει για το μόνιμο προσωπικό στηρίξτε το!!! Μην πουλάτε τις άδειες των συναδέλφων για τις δικές σας...  δεν είστε κάτι άλλο... είμαστε όλοι  Πυροσβέστες.
Όσον αφορά τους επιλαχόντες  Π.Π.Υ. το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει η κλήρωση και μάλιστα σύντομα αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι οι διαδικασίες των δικαιολογητικών, που μετά από τόσες ενστάσεις πλέον πρέπει να γίνουν πριν την πρόσληψη και αυτό μπορεί να αποβεί χρονοβόρο και να μην προλάβουν την αντιπυρική περίοδο.  Για τους ιδιώτες πέρα των προηγουμένων υπάρχουν και τα αθλήματα στα οποία η διαδικασία λέει ότι θα καλεστεί ο ακριβής αριθμός και εάν κοπούν κάποιοι, πάλι ο ακριβής αριθμός και πάει λέγοντας...  και μην ξεχνάτε ότι από το 2011 έχουν περάσει και 4 χρόνια. Δυστυχώς όλα αυτά έπρεπε να είχαν ξεκινήσει από τον Ιανουάριο και όχι τώρα.

Σύντομα θα υπάρξει και νέα ενημέρωση για την συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία .

 Για το Δ.Σ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6948087676                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868