Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

«Τροποποίηση του Ν. 3938/2011»


Αρ. Πρωτ. 60Λάρισα 31/01/2013
                                                                                                                                                                                                  
Προς:
Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Δένδια Νικόλαο
Κοιν.:
1.Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
2.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος,
κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο

Θέμα: «Τροποποίηση  του Ν. 3938/2011».

Κύριε Υπουργέ.
Με τον Ν.3938/2011 (κεφ. Γ θέματα πυροσβεστικού Σώματος άρθρο 15), αποκαταστάθηκαν εν μέρει οι συμβασιούχοι Πυροσβέστες οι οποίοι επί σειρά ετών προσέφεραν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα.
Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης καλύπτουν στο Πυροσβεστικό Σώμα τέσσερις χιλιάδες (4.000) από τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) οργανικές θέσεις, έχουν σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία, έχουν αναλάβει καθήκοντα έντασης & επικινδυνότητας ίσου βαθμού προς τα καθήκοντα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού και φέρουν τον βαθμό του Πενταετή Πυροσβέστη. Περαιτέρω για θέματα χρόνου εργασίας, αδειών, εκπαίδευσης, μετακινήσεων, πειθαρχικής ευθύνης και απόλυσης για λόγους υγείας εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ο ίδιος νόμος (3938/2011, άρθρο 15 παρ.8) προβλέπει πως όσοι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης κατά τον χρόνο πρόσληψης τους είναι έως σαράντα (40) ετών και απόφοιτοι Λυκείου, αντί ανανεώσεως της θητείας τους μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν την ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του Πυροσβέστη χωρίς κάποια άλλη επιπλέον διαδικασία όπως ακριβός έχει γίνει και με τους ειδικούς φρουρούς που βασίστηκε και ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 .
Με τον περιορισμό των προσλήψεων στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα  και στα Σώματα Ασφαλείας, τουλάχιστον για τα έτη 2013 και 2014, δημιουργείται η ανάγκη μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης άμεσα και όχι στο προβλεπόμενο διάστημα. Εκτός αυτού υπάρχουν και οι δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξης που αναφέρονται στην ομογενοποίηση του προσωπικού του Σώματος ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις Υπηρεσιακές Ανάγκες που θα αυξηθούν μετά την αναδιάρθρωση του Σώματος η οποία και αναμένεται προς συζήτηση και ψήφιση στην βουλή τον Μάρτιο του 2013.
Από σχετική πληροφόρηση που υπάρχει από πλευράς Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος έχουν γίνει ενέργειες τροποποίησης του νόμου (3938/2011, άρθρο 15) με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα περί ομογενοποίησης του Σώματος όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός επανειλημμένως.
Στο πλαίσιο τροποποίησης του νόμου 3938/2011, άρθρο 15 συστάθηκε στο Α.Π.Σ. το Επιτελικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί φορείς των μονίμων συναδέλφων μας (Ε.Α.Π.Σ. και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), αλλά όχι ο συνδικαλιστικός φορέας των Πενταετών Πυροσβεστών, επικαλούμενοι νόμο του 2006 περί συμμετεχόντων στο Επιτελικό Συμβούλιο, χρονικό διάστημα που οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν υπήρχαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, επομένως και δεν έχει προβλεφθεί η συμμετοχή τους. Όμως με αυτή την διαδικασία αποκλείονται από αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα.
 Αντίθετα με τα λεγόμενα του Υπουργού, η εν λόγω επιτροπή αντί να τροποποιήσει διατάξεις που θα εξομοιώσουν τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό η μέχρι τώρα ενέργειες τους είναι να αποκλείσουν από τον νόμο ότι συνδέει το μόνιμο προσωπικό με τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
Ενώ με κατάλληλες παρεμβάσεις στις παραγράφους 9 και 15 θα μπορούσαν αυτομάτως να εξομοιωθούν τα καθήκοντα καθώς και τα ωράρια απασχόλησης, το έργο της επιτροπής επικεντρώνεται στο εάν πρέπει να τεθούν επιπλέον κριτήρια, κριτήρια που οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον χρόνο που έπρεπε, τα πληρούσαν.
Πιο συγκεκριμένα, συζητούν για επιπλέον αθλητικές δοκιμασίες τις οποίες έχουν ήδη περάσει επιτυχώς οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης κατά τον χρόνο πρόσληψης τους ως συμβασιούχοι Πυροσβέστες και μάλιστα έχουν αποδείξει στην δεκαετή και πλέον προϋπηρεσία τους στο Σώμα από την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης τους από τους κατά τόπους Διοικητές των Υπηρεσιών ότι τέτοιο πρόβλημα δεν υφίσταται. Επιπλέον συζητούν την επανεκπαίδευση στην Πυροσβεστική Ακαδημία για δεύτερη φορά με ακριβώς την ίδια ύλη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που έχουν ήδη διδαχθεί επιτυχώς οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (το διάστημα 10/02/2012-10/04/2012), η οποία εκπαίδευση είναι ανάλογη με αυτή του μόνιμου προσωπικού του Σώματος. Επιπροσθέτως ζητούν να τεθεί όριο αναστήματος ως κριτήριο για την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό,  ενώ ο νόμος ορίζει ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένο ανάστημα γιατί αυτό καλύπτεται από την επαρκή εμπειρία (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν.3938/2011, έκθεση επιστημονικής επιτροπής της Βουλής και απόφαση ΣτΕ 1564/2009).
Ακόμη ζητούν μετά από δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια προϋπηρεσίας  οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική αξιολόγηση για την πιστοποίηση της ψυχικής τους κατάστασης, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα του σώματος που πιθανώς είχε στις τάξεις του ανεπαρκές από ψυχολογικής απόψεως προσωπικό. Τέλος ζητούν υγειονομικές εξετάσεις σαν να είναι νεοπροσλαμβανόμενοι, ενώ οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης έχουν ήδη υποβληθεί τρεις  φορές μέχρι σήμερα στις ίδιες ακριβώς υγειονομικές εξετάσεις (από δεκατέσσερις διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες), με αυτές που το μόνιμο προσωπικό έχει υποβληθεί μόνο μια φορά. Εκτός των άλλων οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης σαν συμβασιούχοι υποβάλλονταν κάθε χρόνο σε διαπίστωση της καλής κατάστασης της υγείας τους έως και το έτος 2011 από δημόσιο νοσοκομείο το οποίο πιστοποιούσε ότι η κατάσταση της υγείας των εν λόγω Πυροσβεστών παραμένει το ίδιο καλή. Εκτός αυτού ο νόμος πρόσληψης τους αναφέρει σαφέστατα ότι σε ότι αφορά την σωματική υγεία εφαρμόζεται ότι και για το εν ενεργεία μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Επομένως τίθεται το ερώτημα εάν κάποιοι διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον, διότι στην ουσία ζητάνε την επανεξέταση όλων των ουσιαστικών προσόντων ολόκληρου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς οι νομικές διατάξεις δεν δύναται να ισχύσουν μόνο για τους Πενταετείς πυροσβέστες.
Πέραν όλων των παραπάνω, η αλλαγή εργασιακής σχέσης των πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης δεν θεωρείται νέα πρόσληψη δεδομένου ότι ο Πενταετής Πυροσβέστης ήδη βάσει νόμου ανήκει στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και μάλιστα κατέχει και οργανική θέση σε αυτό.
Πρόταση μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους Πενταετείς Πυροσβέστες μπορούν να  θεμελιώσουν το δικαίωμα  συνταξιοδότησης  σύμφωνα με τα όρια κατάληψης από το όριο ηλικίας του βαθμού (νόμος συνταξιοδότησης στρατιωτικών), ώστε η λύση που θα δοθεί να είναι τέτοια που να δικαιολογεί την έννοια της ομογενοποίησης του προσωπικού του Σώματος ώστε να είναι αποτελεσματική και η επικείμενη αναδιάρθρωση του Σώματος.
              Τέλος θα θέλαμε να σας  υπενθυμίσουμε πως εδώ και πολύ καιρό έχουμε ζητήσει

συνάντηση μαζί σας ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία γιατί δεν σας κρύβουμε πως  στις

τάξεις των Πενταετών Πυροσβεστών υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και η επικείμενη

αντιπυρική περίοδο πρέπει να μας βρει έτοιμους και  χωρίς αλλά προβλήματα ώστε μοναδική

μας έννοια να είναι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και κάθε άλλου είδους συμβάντος .

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.-


                                                               Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Καστανίδης   Γεώργιος                                                   Πυργιώτης  Απόστολος
         Τηλ.6973844020                                                              Τηλ.6973774868
                  Τηλ.*787676                                                               Τηλ.*774868                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                           Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

« ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ ».ΑΡ.ΠΡΩΤ. 59
Λάρισα, 26  Ιανουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
                                                     

ΘΕΜΑ: « ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ  ».

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Πενταετείς Πυροσβέστες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους  η Ένωση μας ξεκίνησε ένα γύρο ενημερώσεων των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου ώστε να τους κάνουμε γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Πενταετής Πυροσβέστης και κατά συνέπεια και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Κατόπιν συνεννόησης και επικοινωνίας   συναντηθήκαμε στο εντευκτήριο της Βουλής με την Βουλευτή Ασημίνα Σκόνδρα τους Βουλευτές κ. Βλαχογιάννη Ηλία  τον κ.  Κέλλα Χρήστο, τον κ. Τζαμτζή  Ιωάννη τον κ. Βογιατζή Παύλο  όπως και τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη Φίλιππα.    
        
Η ενημέρωση  έγινε σε καλό κλήμα και είχαμε τον χρόνο να τους αναπτύξουμε όλα τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτό.
Η ενημέρωση που έγινε ήταν στην έλλειψη καυσίμων στην έλλειψη κονδυλίων για αγορά ελαστικών όπως και γενικότερα σε ελλείψεις που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος .
Από την ενημέρωση δεν έλειψε και η αναφορά μας στην έλλειψη κονδυλίων καθώς και στην ομογενοποίηση του Σώματος για την ορθή διαχείριση του προσωπικού και του προβλήματος που υπάρχει στο ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει μεν τα οργανικά του κενά συμπληρωμένα ( που εμείς τα θεωρούμε λίγα ) αλλά η μη ορθολογική διαχείριση του προσωπικού λόγο ελλείψεις ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις αργίες δημιουργούν σημαντικό έλλειμμα στην σωστή αντιμέτωπης των εκατοντάδων περιστατικών που αντιμετωπίζει καθημερινά το Πυροσβεστικό Σώμα.
Οι Βουλευτές εξέφρασαν την συμπαράσταση τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε , όπως και την στήριξη των εργαζομένων του Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο του δυνατού από οικονομικής άποψης και μας υποσχέθηκαν την προώθηση προς λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Πυροσβεστικό Σώμα.
 
Λίγο αλλά αρκετό χρόνο καταφέραμε και πήραμε από τον Υπουργό Οικονομικών κ Στουρνάρα   Ιωάννη  ώστε να του αναπτύξουμε τα υπέρ και τα κατά μιας ενδεχόμενης ομογενοποίησης του προσωπικού των Πενταετών Πυροσβεστών στο Πυροσβεστικό Σώμα .
Ο Υπουργός ανταποκρινόμενος στα δίκαια αιτήματα μας , μας προέτρεψε να ενημερωθούμε από  τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου ώστε να έχουμε τα ακριβή δεδομένα σε συνάρτηση με το όφελος που θα προκύψει στην καλύτερη διαφύλαξη της ασφάλεια των πολιτών αλλά και του φυσικού μας πλούτου.
Ευχαριστήσαμε όλους τους Βουλευτές  καθώς και τον Υπουργό Οικονομικών για την ώρα που αφιέρωσαν για τα αιτήματα μας καθώς και για την ανταπόκριση που έδειξαν σε αυτά και αφού γίνουν συγκεκριμένες οι διάφορες επιβαρύνσεις από οικονομικής άποψης ( εάν αυτές υπάρχουν) να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση ώστε να προωθηθούν οι θέσεις μας για την ορθολογικότερη διαχείριση του Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος  , και ιδιαιτέρα των  Πενταετών Πυροσβεστών.

Συνάδελφοι εμείς οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ένωσης Πενταετών Πυροσβεστών δεν είμαστε τίποτα παραπάνω από ότι είστε και εσείς . Εργαζόμαστε στο Π.Σ. στις βάρδιες των Υπηρεσιών μας προσπαθώντας να μην λείψουμε από καμιά προγραμματισμένη υπηρεσία μας .
Αυτό που ζητάμε από εσάς καθώς και από τα παραρτήματα της Ένωσης μας ανά την Ελληνική Επικράτεια είναι να ενημερώσετε όλους όσους μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση της ομογενοποίησης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα το Σώμα αλλά και οι Πενταετείς Πυροσβέστες να επιλύσουν τα όσα προβλήματα και να αφιερωθούν χωρίς προβλήματα στην διαφύλαξη της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών , των περιουσιών αυτών , καθώς και του φυσικού μας πλούτου.

                      

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                       Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                     Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                           Τηλ.*774868

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝΑΡ.ΠΡΩΤ. 56
Λάρισα, 24  Ιανουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                      ΠΡΟΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ  
 

ΘΕΜΑ: « ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ   ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ».

Συνάδελφοι στις 22/1/2013 πραγματοποιήθηκε στο Α.Π.Σ. το δεύτερο επιτελικό συμβούλιο ,αλλά το πρώτο που θα είχε ως θέμα την μονιμοποίηση μέσου τροποποίησης του νόμου 3938/2011 κατά   την  πρόταση του Α.Π.Σ.
Στο επιτελικό συμβούλιο συμμετέχουν βάση νόμου που  έχει ψηφιστεί το 2006 , ο Αρχηγός του Π.Σ. , ο Υπαρχηγός , ο Γεν. Επιθεωρητής  Βορίου και  Νοτίου Ελλάδος οι δυο Κλαδάρχες του Α.Π.Σ. καθώς και οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπήρχαν ως εκπρόσωποι του προσωπικού του Π.Σ. η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και η Ε.Α.Π.Σ.
Όπως καταλαβαίνετε η Ε.Π.Π.Υ.Ε. ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2012 και η κατηγορία των Π.Π.Υ. επί της ουσίας υπάρχει από τις 10 Φεβρουαρίου του 2012. Άρα και η συμμετοχή μας σε αυτό νομικά ήταν αδύνατη .
Παρόλα αυτό μας ζητήθηκε να καταθέσουμε προτάσεις τις οποίες βέβαια δεν μας δόθηκε η δυνατότητα  να τις τεκμηριώσουμε στην όλη συζήτηση που έγινε και αυτό θεωρούμε πως είναι ένα πρόβλημα που δημιουργεί   θέμα   σωστής προβολής αλλά και επεξήγησης κάποιων σημείων της πρότασης μας προς το επιτελικό συμβούλιο  από την στιγμή που και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν και εκείνες προτάσεις και έχουν την δυνατότητα να τις αναπτύξουν και να τις προβάλουν κατά την συζήτηση που έγινε.
Φυσικά και καταλαβαίνουμε πως ο νόμος πρέπει να τηρηθεί αλλά τουλάχιστο σε αυτό το Επιτελικό Συμβούλιο που μοναδικό θέμα συζήτησης είναι η τροποποίηση του νόμου των Π.Π.Υ. θα έπρεπε να συμμετέχουμε ώστε η απόφαση – συμπεράσματα που θα βγουν να έχουν και την σύμφωνη γνώμη των ιδίων των εμπλεκομένων με το νόμο 3938/2011 .
Μας πληροφόρησαν πως θα γίνουν ακόμα μια ή δυο συνεδριάσεις και ελπίζουμε το αίτημα για συμμετοχή μας σε αυτό να γίνει δεκτό.
Η Ένωση μας δεν θα μπορούσε να μην είναι εκεί και πριν αρχίσει η συνεδρίαση κατέθεσε αλλά και προσπάθησε στον λίγο χρόνο που είχε να εξηγήσει κάποια σημεία της πρότασης της και στο επιτελείο του Α.Π.Σ. αλλά και στις συν αδερφικές συνδικαλιστικές οργανώσεις .
Αξιοσημείωτο είναι πως και από μεριάς των Στρατηγών αλλά και από μεριάς των συνδικαλιστών υπήρχε πολύ καλή διάθεση για να δοθούν σωστές λύσεις αλλά όταν θέλεις να λύσης το πρόβλημα κάποιου καλό είναι να συμμετέχει και ο ίδιος που το έχει.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης ενημερωθήκαμε  από τον Αρχηγό και τον ευχαριστούμε για αυτό.
Συζητήθηκαν οι παράγραφοι του νόμου που αναφέρονται στο ποιος ασφαλιστικός φορέας πρέπει να είναι υπεύθυνος για την υγεία μας  διότι θεωρούν ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα. Στην παράγραφο που αναφέρετε στις άδειες των Π.Π.Υ. καθώς και σε επικείμενη μονιμοποίηση όλων ή μέρους Π.Π.Υ. λόγου μη πρόσληψης νέων Πυροσβεστών για τουλάχιστο δυο χρόνια  ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Σώματος .Στην συνεδρίαση παρουσιάστηκε και μια νέα επικαιροποιημένη οικονομική μελέτη για το πόσο κοστίζει ένας Μόνιμος συνάδελφος και ένας Π.Π.Υ. που θα επανεξετασθεί στην επόμενη συνεδρίαση διότι βρέθηκαν κάποιες μικρές αποκλίσεις . Για την ιστορία να σας αναφέρουμε πως στην εν λόγο μελέτη η διαφορά ήταν , τελικό ποσό για εργασία όλο το χρόνο 15.490,80 ευρώ για τον Π.Π.Υ. και 18.152.75 ευρώ για τον Μόνιμο . Μια διαφορά δηλαδή 2.661.95 ευρώ χωρίς βέβαια να υπολογίσουν για ακόμη μια φορά το επίδομα των 150 ευρώ μικτά που το δικαιούμαστε , το οποίο κατεβάζει την διαφορά στα 861,95 ευρώ η οποία είναι και θεωρητικά αλλά και πρακτικά ελάχιστη με γνώμονα τις προσφερόμενες υπηρεσίες .
Επίσης στην συνεδρίαση θίχτηκαν για μια ακόμα φορά εάν θα πρέπει να μπουν κριτήρια για την μονιμοποίηση όπως ύψος , ψυχοτεχνικά , υγειονομικά , αθλήματα και Πυροσβεστική ακαδημία από την αρχή.
Όπως βλέπετε συνάδελφοι τα προβλήματα μας δεν έχουν τελειωμό και συνεχίζουμε να είμαστε ο κλάδος που τον συμπεριφέρονται σαν αποπαίδι του Σώματος  .Βέβαια οι τελικές αποφάσεις δεν πάρθηκαν για κανένα από τα παραπάνω θέματα και πιστεύουμε πως είναι η ώρα να ενεργοποιηθούν και κάποιοι συνάδελφοι που την είχαν δει βολεμένοι και αμέτοχοι στα προβλήματα του κλάδου μας .
Μέχρι το τέλος της Άνοιξης όλα θα έχουν τελειώσει και θα είναι αργά να διορθωθούν τυχόν λάθη.

- Από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΑΠ.Σ. πληροφορηθήκαμε για ακόμη μια φορά πως τα αναδρομικά που μας οφείλονται θα πιστωθούν στην μισθοδοσία του Ιανουαρίου  σε μια δόση.
- Έχουν ξεκινήσει ενέργειες για προμήθεια μιας  στολής  εργασίας για όσους Π.Π.Υ. έχουν πάρει μόνο μια.
- Εντός των ημερών θα προμηθευτή το Α.Π.Σ. τελικά τα δυο ατομικά βιβλιάρια μεταβολών όπως και το υγειονομικό βιβλιάριο ώστε να ολοκληρωθούν οι φάκελοι μας.
- Έχει είδη ξεκινήσει η σταδιακή απόσυρση των παλαιών οχημάτων του Π.Σ.
- Όσων αφορά τους Επιλαχόντες Π.Π.Υ. και τους 725 τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα διότι ότι οργανικά κενά που υπάρχουν θα καλυφθούν από τους 300 πολίτες που έρθουν από άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου ( προκήρυξη 725 , απορρόφηση 50% για Π.Π.Υ. ).

Συνάδελφοι για ακόμα μια φορά σας ζητάμε ενεργοποιηθείτε μέσα από την Ένωση μας για να βοηθήσετε πρώτα από όλα τον εαυτό σας , μην επαναπαύεστε τον αγώνα πρέπει και θα τον δώσουμε όλοι μαζί.
   

                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                    Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                    Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868