Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

« ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3938/2011 άρθρο 15 ».ΑΡ.ΠΡΩΤ. 40

Λάρισα, 22/01/2013              
                       


Προς: Επιτελικό Συμβούλιο Πυροσβεστικού Σώματος


Κοινοποίηση : Πενταετείς Πυροσβέστες


ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3938/2011 άρθρο 15 ».

Νόμος   3938/2011 Άρθρο 15 Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τροποποίηση.

1. Στο Πυροσβεστικό Σώμα συνιστάται ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού, με την ονομασία «Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης», οι οποίοι καταλαμβάνουν επί θητεία οργανικές θέσεις. Συνιστώνται (4.000) (4.500) οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών.( Οι οργανικές αυτές θέσεις κατανέμονται με την αναλογικότητα 2 προς 1 σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος δηλαδή για  κάθε δυο οργανικές μονίμου 1 Πενταετή . ) Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη.
2. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω και αν οι θέσεις δεν καλυφθούν από τους υποψήφιους αυτούς καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους της παρούσας παραγράφου.
3. Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με την ίδια ως άνω σχέση, μπορούν επίσης να προσλαμβάνονται εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους και κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄): α) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά τις αντιπυρικές περιόδους ( 2008 έως και 2010 ) ( 2010-2012 ) και ( β) εποχικοί πυροσβέστες που είχαν την ιδιότητα αυτή σε μία από τις αντιπυρικές περιόδους ( 2008 έως και 2010 και επιπλέον την ίδια ιδιότητα σε πέντε αντιπυρικές περιόδους κατά τα έτη 2000 έως και 2007 ). Το ανώτατο όριο ηλικίας των ως άνω εποχικών πυροσβεστών αυξάνεται μέχρι και το 56ο έτος, εφόσον για κάθε δύο επιπλέον έτη ηλικίας έχουν εργασθεί σε μία αντιπυρική περίοδο, πέραν των προαναφερόμενων. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό.
4. Κριτήρια πρόσληψης για τους υποψηφίους της παραγράφου 2 αποτελούν ο βαθμός του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, η κατοχή άδειας ικανότητας μοτοσικλέτας, η επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ κατηγορίας και άνω, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά προτίμηση ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή στην προεδρική φρουρά ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εποχικού πυροσβέστη ( ή εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού (άρθρο 30 παρ. 20 ν. 2538/1997, ΦΕΚ 242 Α΄) ) ή εθελοντή πυροσβέστη του Πυροσβεστικού Σώματος (ν. 1951/1991, ΦΕΚ 84 Α΄) και η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄). Για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 ισχύουν τα ίδια ως άνω κριτήρια πλην του βαθμού του τίτλου σπουδών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.
5. Επιπλέον των ανωτέρω οι υποψήφιοι της παραγράφου 2 απαιτείται να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παραγράφους 1, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του π.δ.19/2006 (ΦΕΚ 16 Α΄) ενώ οι υποψήφιοι της παραγράφου 3 απαιτείται να έχουν τα προσόντα των παραγράφων 1, 4 και 7 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος. Πρόσθετα προσόντα για όλους τους υποψηφίους αποτελούν η γνώση ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας». Μοριοδότηση δικαιούνται επίσης οι υποψήφιοι που είναι γονείς τριών τέκνων και τα τέκνα τους, καθώς και τα τέκνα προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Όλοι οι υποψήφιοι απαιτείται να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 2 του π.δ. 19/2006. Το ποσοστό των προσλαμβανομένων για καθεμία, από τις κατηγορίες των υποψηφίων των παραγράφων 2 και 3 καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Το ποσοστό αυτό κατά τον πρώτο διαγωνισμό για την πρόσληψη πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ορίζεται σε 15% για τους υποψηφίους της παραγράφου 2 και 85% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3. Το σύνολο των μορίων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου στον οποίο προστίθενται μόρια, για κάθε προβλεπόμενο προσόν του υποψηφίου, ως εξής :α) ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που έχει υπηρετήσει ως εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος αξιωματικός και τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά, ( δυο (2) μόρια στον υποψήφιο που εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ως έφεδρος Υπαξιωματικός ), β) τρία (3) μόρια στους έχοντες άριστη γνώση, δύο (2) μόρια στους έχοντες πολύ καλή γνώση και ένα (1) μόριο στους έχοντες καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Η γνώση αυτή αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), γ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει πτυχίο ΙΕΚ ειδικότητας «Ειδικός δασικής προστασίας»,δ) δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει άδεια οδήγησης μοτοσυκλέτας, ε) τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και πέντε (5) μόρια στον υποψήφιο που κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Δ΄ ή Ε΄, στ) δέκα (10) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος που τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή εμπίπτει στο εδάφιο ε΄της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, ζ) έξι (6) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας πολύτεκνης οικογένειας, τέσσερα (4) μόρια στον υποψήφιο που είναι γονέας τριών τέκνων, τρία (3) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας και δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, η) είκοσι πέντε (25) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη κατά τις αντιπυρικές περιόδους των ετών ( 2008 έως και 2010 ) ( 2010 – 2012 ) (και εφόσον δε συντρέχει η περίπτωση αυτή, έξι (6) μόρια για καθεμία από τις ως άνω αντιπυρικές περιόδους στον υποψήφιο που είχε κατά τις περιόδους αυτές την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη ) , θ)δύο (2) μόρια στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη για καθεμία αντιπυρική περίοδο των ετών 1998 έως και ( 2007 ) ( 2008 ) (και δύο (2) μόρια για κάθε περίοδο που είχε την ιδιότητα του εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού) , ι) ένα (1) μόριο στον υποψήφιο που είχε την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη για κάθε ένα πλήρες έτος υπηρεσίας και μέχρι πέντε έτη. Για καθεμία από τις περιπτώσεις α΄, ε΄και ζ΄του προηγούμενου εδαφίου που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός από τα κατά περίπτωση κριτήρια προστίθεται μόνο ο μεγαλύτερος αριθμός μορίων ανά περίπτωση. Για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 δεν προσμετράτε ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών, αλλά στα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄έως και ι΄προστίθενται ( οκτώ (8) μόρια  αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. )  ( πέντε (5 )μόρια  ) ( έξι (6) ) μόρια αν ο υποψήφιος είναι απόφοιτος Λυκείου ή τέσσερα (4) μόρια αν είναι απόφοιτος Γυμνασίου ή δύο (2) μόρια αν είναι απόφοιτος κατώτερης βαθμίδας εκπαίδευσης. Το είδος του απολυτηρίου Λυκείου που απαιτείται για τους υποψηφίους της παραγράφου 2, ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία, η προκήρυξη των θέσεων, η διαδικασία πρόσληψης, τα θέματα κατάρτισης των πινάκων κατά κατηγορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
6. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από ένα αντιπρόεδρο ή νομικό σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτού, έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, που κληρώνεται μεταξύ των Συμβούλων αυτού και έναν Διευθυντή Διεύθυνσης των Κλάδων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, που κληρώνεται μεταξύ των Διευθυντών των εν λόγω Διευθύνσεων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής γίνονται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και ως γραμματέας ορίζεται αξιωματικός του εν λόγω Σώματος. Η Επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες επιτυχόντων ανά κατηγορία υποψηφίων με βάση τον αριθμό των μορίων κάθε υποψηφίου. Οι πίνακες επιτυχόντων ισχύουν για ( τρία έτη )  ( πέντε έτη ) . Όσοι προσλαμβάνονται κατά το χρονικό διάστημα της ( τριετίας )  ( πενταετίας ) αυτής απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους τα προσόντα που προβλέπονται από την προκήρυξη, εκτός της ηλικίας την οποία απαιτείται να έχουν κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Με εξαίρεση τον αριθμό των προσλαμβανομένων κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο αριθμός των ως άνω προσλαμβανομένων κατ’ έτος δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το 50% του αριθμού των οργανικών θέσεων των μόνιμων πυροσβεστών που κενώθηκαν το προηγούμενο από την πρόσληψή τους έτος. Ο ακριβής αριθμός των προσλαμβανομένων αυτών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη. Οι κενούμενες θέσεις εποχικών πυροσβεστών μεταφέρονται στο Πυροσβεστικό Σώμα ως θέσεις Πυροσβεστών με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
7. Η ανανέωση της θητείας των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, γίνεται, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον μήνες πριν τη συμπλήρωση της 5ετίας, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στις εκθέσεις ικανότητας που συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.(Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται ιδίως υπόψη η βαθμολογία της εργατικότητας και υπηρεσιακής απόδοσης, της πειθαρχικότητας και της υγείας των υποψηφίων.) Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της θητείας Πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών.( Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της θητείας και τα όργανα στα οποία υποβάλλεται, η προθεσμία άσκησης προσφυγής, τα όργανα και η διαδικασία ανανέωσης της θητείας ή της απόλυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα αντίστοιχα θέματα που αναφέρονται στην κατά την επόμενη παράγραφο ένταξη των Πυροσβεστών πενταετούς  υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.)
8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, ( κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης ένταξης τους ως Πυροσβέστες ) οι οποίοι κατά το χρόνο πρόσληψής τους δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος ( ως καταληκτική ημερομηνία για τον υπολογισμό του έτους η 31 Δεκεμβρίου ) της ηλικίας τους ( αλλά και όσοι πέρα της ηλικίας των 40α ετών εφόσον η προϋπηρεσία τους ως Εποχικοί και ως Πενταετείς επαρκεί για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά το έτος που προβλέπετε υποχρεωτική συνταξιοδότηση για το Πυροσβεστικό προσωπικό ), μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7. Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις  Πυροσβεστών και τίθενται ( στην επετηρίδα του βαθμού αυτού σύμφωνα με τα έτη προϋπηρεσίας που έχουν συνολικά ως εποχικοί και Πενταετείς )  ( στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης) . Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης ( αλλά και από την προϋπηρεσία ως Εποχικοί Πυροσβέστες ) .
9. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες . Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν ( τον ίδιο εξοπλισμό με το μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό )  (στολή και κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια που χορηγούνται στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ) για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.
10. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες ( σύμφωνα με την αναλογία οπού υπάρχουν δυο μόνιμοι ένας Πενταετείς ). Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παραγράφου 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες. ( Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μπορεί και κατά τροποποίηση των ως άνω διατάξεων να ρυθμίζονται θέματα μεταθέσεων για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού,) οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης μετατίθενται ( αποσπώνται και μετακινούνται ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ( στις 4000 οργανικές θέσεις σε όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος σύμφωνα με την αναλογία 2 προς 1 ( δηλαδή ισχύει ο κανονισμός 170/1999 με την διαφορά πως θα πρέπει να υπάρχει κενή θέση Πενταετή για να την καλύψει πάλι Πενταετής και μόνο ) ).
11. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ( δεν προάγονται ) ( προάγονται βαθμολογικά σύμφωνα με ότι ισχύει στους 5ετεις του στρατού ) ( βαθμολογικά.) Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των Πυροσβεστών.
12. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
13. Στους Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται οι πειθαρχικές διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες, με τη διαφορά ότι αντί της απόταξης επιβάλλεται σε αυτούς η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την πρόσληψή τους.
14. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης απολύονται επίσης από την υπηρεσία στις εξής περιπτώσεις:
α. αν αποτύχουν στη βασική τους εκπαίδευση,
β. ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα έτος υπηρεσίας από την πρόσληψή τους,
γ. με τη λήξη της πενταετούς θητείας, εφόσον δεν υποβάλουν αίτηση ανανέωσής της ή ένταξή τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό ή δεν κρίνονται ικανοί προς τούτο και
δ. για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.
15. Οι μηνιαίες αποδοχές των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης είναι αυτές που λαμβάνουν ( οι μόνιμοι Πυροσβέστες αλλά έναν βαθμό κάτω από τον βαθμό του Πυροσβέστη και προσμετράτε η προϋπηρεσία τους ) ως εποχικοί πυροσβέστες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους και την οικογενειακή τους κατάσταση.
16. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασφαλίζονται ( όπως και το μόνιμο Προσωπικό ) ( για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το προσωπικό αυτό μπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του πυροσβεστικού προσωπικού ), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το προσωπικό αυτό.
17. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, ( σύμφωνα με το μόνιμο προσωπικό ) ( εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 772/1978 (ΦΕΚ 57 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α΄). )
18. Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν για το πυροσβεστικό προσωπικό. Όσοι τίθενται στην κατάσταση αυτή, εξελίσσονται μισθολογικά μέχρι την εξάντληση της μισθολογικής κλίμακας.
19. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τους Πυροσβέστες.
-----------------------------------------------------------------------------

Αυτή είναι η πρόταση μας και οι τροποποιήσεις που προτείνουμε είναι αλληλένδετες η μια από την άλλη . Αν  θελήσετε να την τροποποιήσετε θα πρέπει να μας καλέσετε για να σας πούμε εάν συμφωνούμε διαφορετικά δεν την αποδεχόμαστε ως δική μας πρόταση. Έτσι όπως είναι φτιαγμένη εξυπηρετεί και την αναδιάρθρωση του Σώματος αλλά και την αλλαγή του Π.Δ. 170/1999 και δίνει οριστική λύση στο πρόβλημα της ομογενοποιήσεις του Σώματος .
Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο και με το Υπουργείο και με το Αρχηγείο αλλά και με οποιωνδήποτε συνδικαλιστικό φορέα που ανήκει στο Σώμα πάντα πάνω σε δίκαιες λύσεις που να ικανοποιούν αναλογικά και δίκαια όλους τους υπαλλήλους του Σώματος ώστε αναδιάρθρωση και ομογενοποιήσει να δώσουν νέα πνοή στο Σώμα και προοπτική για το μέλλων.

  • ΟΠΟΥ ΓΚΡΙ  ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΘΗ
  • ΟΠΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΜε τιμή για το Δ.Σ.


          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                   Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                      Τηλ.*774868