Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

«Τροποποίηση του Ν. 3938/2011»


Αρ. Πρωτ. 60Λάρισα 31/01/2013
                                                                                                                                                                                                  
Προς:
Υπουργό Δημοσίας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Δένδια Νικόλαο
Κοιν.:
1.Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο
2.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος,
κ. Γεωργακόπουλο Σωτήριο

Θέμα: «Τροποποίηση  του Ν. 3938/2011».

Κύριε Υπουργέ.
Με τον Ν.3938/2011 (κεφ. Γ θέματα πυροσβεστικού Σώματος άρθρο 15), αποκαταστάθηκαν εν μέρει οι συμβασιούχοι Πυροσβέστες οι οποίοι επί σειρά ετών προσέφεραν τα μέγιστα των δυνατοτήτων τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα.
Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης καλύπτουν στο Πυροσβεστικό Σώμα τέσσερις χιλιάδες (4.000) από τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) οργανικές θέσεις, έχουν σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου επί θητεία, έχουν αναλάβει καθήκοντα έντασης & επικινδυνότητας ίσου βαθμού προς τα καθήκοντα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού και φέρουν τον βαθμό του Πενταετή Πυροσβέστη. Περαιτέρω για θέματα χρόνου εργασίας, αδειών, εκπαίδευσης, μετακινήσεων, πειθαρχικής ευθύνης και απόλυσης για λόγους υγείας εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ο ίδιος νόμος (3938/2011, άρθρο 15 παρ.8) προβλέπει πως όσοι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης κατά τον χρόνο πρόσληψης τους είναι έως σαράντα (40) ετών και απόφοιτοι Λυκείου, αντί ανανεώσεως της θητείας τους μπορούν με αίτηση τους να ζητήσουν την ένταξη τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με τον βαθμό του Πυροσβέστη χωρίς κάποια άλλη επιπλέον διαδικασία όπως ακριβός έχει γίνει και με τους ειδικούς φρουρούς που βασίστηκε και ο νόμος 3938/2011 άρθρο 15 .
Με τον περιορισμό των προσλήψεων στον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα  και στα Σώματα Ασφαλείας, τουλάχιστον για τα έτη 2013 και 2014, δημιουργείται η ανάγκη μονιμοποίησης των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης άμεσα και όχι στο προβλεπόμενο διάστημα. Εκτός αυτού υπάρχουν και οι δηλώσεις του Υπουργού Δημοσίας Τάξης που αναφέρονται στην ομογενοποίηση του προσωπικού του Σώματος ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις Υπηρεσιακές Ανάγκες που θα αυξηθούν μετά την αναδιάρθρωση του Σώματος η οποία και αναμένεται προς συζήτηση και ψήφιση στην βουλή τον Μάρτιο του 2013.
Από σχετική πληροφόρηση που υπάρχει από πλευράς Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος έχουν γίνει ενέργειες τροποποίησης του νόμου (3938/2011, άρθρο 15) με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα περί ομογενοποίησης του Σώματος όπως έχει αναφέρει ο Υπουργός επανειλημμένως.
Στο πλαίσιο τροποποίησης του νόμου 3938/2011, άρθρο 15 συστάθηκε στο Α.Π.Σ. το Επιτελικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν οι συνδικαλιστικοί φορείς των μονίμων συναδέλφων μας (Ε.Α.Π.Σ. και Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.), αλλά όχι ο συνδικαλιστικός φορέας των Πενταετών Πυροσβεστών, επικαλούμενοι νόμο του 2006 περί συμμετεχόντων στο Επιτελικό Συμβούλιο, χρονικό διάστημα που οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν υπήρχαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, επομένως και δεν έχει προβλεφθεί η συμμετοχή τους. Όμως με αυτή την διαδικασία αποκλείονται από αποφάσεις που τους αφορούν άμεσα.
 Αντίθετα με τα λεγόμενα του Υπουργού, η εν λόγω επιτροπή αντί να τροποποιήσει διατάξεις που θα εξομοιώσουν τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης με το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό η μέχρι τώρα ενέργειες τους είναι να αποκλείσουν από τον νόμο ότι συνδέει το μόνιμο προσωπικό με τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.
Ενώ με κατάλληλες παρεμβάσεις στις παραγράφους 9 και 15 θα μπορούσαν αυτομάτως να εξομοιωθούν τα καθήκοντα καθώς και τα ωράρια απασχόλησης, το έργο της επιτροπής επικεντρώνεται στο εάν πρέπει να τεθούν επιπλέον κριτήρια, κριτήρια που οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης στον χρόνο που έπρεπε, τα πληρούσαν.
Πιο συγκεκριμένα, συζητούν για επιπλέον αθλητικές δοκιμασίες τις οποίες έχουν ήδη περάσει επιτυχώς οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης κατά τον χρόνο πρόσληψης τους ως συμβασιούχοι Πυροσβέστες και μάλιστα έχουν αποδείξει στην δεκαετή και πλέον προϋπηρεσία τους στο Σώμα από την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης τους από τους κατά τόπους Διοικητές των Υπηρεσιών ότι τέτοιο πρόβλημα δεν υφίσταται. Επιπλέον συζητούν την επανεκπαίδευση στην Πυροσβεστική Ακαδημία για δεύτερη φορά με ακριβώς την ίδια ύλη θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που έχουν ήδη διδαχθεί επιτυχώς οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης (το διάστημα 10/02/2012-10/04/2012), η οποία εκπαίδευση είναι ανάλογη με αυτή του μόνιμου προσωπικού του Σώματος. Επιπροσθέτως ζητούν να τεθεί όριο αναστήματος ως κριτήριο για την ένταξη στο μόνιμο προσωπικό,  ενώ ο νόμος ορίζει ότι δεν απαιτείται συγκεκριμένο ανάστημα γιατί αυτό καλύπτεται από την επαρκή εμπειρία (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν.3938/2011, έκθεση επιστημονικής επιτροπής της Βουλής και απόφαση ΣτΕ 1564/2009).
Ακόμη ζητούν μετά από δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια προϋπηρεσίας  οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική αξιολόγηση για την πιστοποίηση της ψυχικής τους κατάστασης, αφήνοντας αιχμές για την αποτελεσματικότητα του σώματος που πιθανώς είχε στις τάξεις του ανεπαρκές από ψυχολογικής απόψεως προσωπικό. Τέλος ζητούν υγειονομικές εξετάσεις σαν να είναι νεοπροσλαμβανόμενοι, ενώ οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης έχουν ήδη υποβληθεί τρεις  φορές μέχρι σήμερα στις ίδιες ακριβώς υγειονομικές εξετάσεις (από δεκατέσσερις διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες), με αυτές που το μόνιμο προσωπικό έχει υποβληθεί μόνο μια φορά. Εκτός των άλλων οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης σαν συμβασιούχοι υποβάλλονταν κάθε χρόνο σε διαπίστωση της καλής κατάστασης της υγείας τους έως και το έτος 2011 από δημόσιο νοσοκομείο το οποίο πιστοποιούσε ότι η κατάσταση της υγείας των εν λόγω Πυροσβεστών παραμένει το ίδιο καλή. Εκτός αυτού ο νόμος πρόσληψης τους αναφέρει σαφέστατα ότι σε ότι αφορά την σωματική υγεία εφαρμόζεται ότι και για το εν ενεργεία μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Επομένως τίθεται το ερώτημα εάν κάποιοι διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον, διότι στην ουσία ζητάνε την επανεξέταση όλων των ουσιαστικών προσόντων ολόκληρου του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς οι νομικές διατάξεις δεν δύναται να ισχύσουν μόνο για τους Πενταετείς πυροσβέστες.
Πέραν όλων των παραπάνω, η αλλαγή εργασιακής σχέσης των πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης δεν θεωρείται νέα πρόσληψη δεδομένου ότι ο Πενταετής Πυροσβέστης ήδη βάσει νόμου ανήκει στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και μάλιστα κατέχει και οργανική θέση σε αυτό.
Πρόταση μας είναι να δοθεί η δυνατότητα σε όσους Πενταετείς Πυροσβέστες μπορούν να  θεμελιώσουν το δικαίωμα  συνταξιοδότησης  σύμφωνα με τα όρια κατάληψης από το όριο ηλικίας του βαθμού (νόμος συνταξιοδότησης στρατιωτικών), ώστε η λύση που θα δοθεί να είναι τέτοια που να δικαιολογεί την έννοια της ομογενοποίησης του προσωπικού του Σώματος ώστε να είναι αποτελεσματική και η επικείμενη αναδιάρθρωση του Σώματος.
              Τέλος θα θέλαμε να σας  υπενθυμίσουμε πως εδώ και πολύ καιρό έχουμε ζητήσει

συνάντηση μαζί σας ώστε να αποσαφηνιστούν κάποια σημεία γιατί δεν σας κρύβουμε πως  στις

τάξεις των Πενταετών Πυροσβεστών υπάρχει μεγάλος προβληματισμός και η επικείμενη

αντιπυρική περίοδο πρέπει να μας βρει έτοιμους και  χωρίς αλλά προβλήματα ώστε μοναδική

μας έννοια να είναι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών και κάθε άλλου είδους συμβάντος .

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.-


                                                               Για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     Καστανίδης   Γεώργιος                                                   Πυργιώτης  Απόστολος
         Τηλ.6973844020                                                              Τηλ.6973774868
                  Τηλ.*787676                                                               Τηλ.*774868