Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Μισθολογικές ωριμάνσεις πέραν της επταετίας
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 157


Λάρισα,  11  Δεκεμβρίου    2013  
 

ΠΡΟΣ : 1. Διεύθυνση Οικονομικών
             1ο Τμήμα  Προϋπολογισμού & Αποδοχών
             2. 6ο Τμήμα Μισθολογίου & ελέγχου
             Δαπανών πυροσβεστών επ. απασχολησης        
               ΚΟΙΝ : 1. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
                          Προστασίας του Πολίτη
                         Αξιότιμο Υπουργό κ. Δένδια Νικόλαο     
                          2. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
                                                                   Αξιότιμο Γενικό κ. Γεωργιάδη Πάτροκλο       
                                                                   3. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
                                                                   Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου Βασίλειο
           
Θέμα : << Μισθολογικές ωριμάνσεις  πέραν της επταετίας .>>.

Στο υπ. αριθμ. 50568 Φ. 501.1 από 9-8-2012 έγγραφό σας, απευθυνόμενο προς το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στην παρ. 2.4 αυτού,  υποβάλετε το ερώτημα, εάν, ο χρόνος μετά την πρόσληψη των Π.Π.Υ. προσμετράται για τη μισθολογική τους εξέλιξη, αναφερόμενοι προς τούτο στην παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/23-2-2012 ΚΥΑ όπου ορίζεται ότι : «Για τη μισθολογική εξέλιξη του ανωτέρου προσωπικού στα Μ.Κ. του άρθρου 12 του ανώτερου νόμου λαμβάνετε ο χρόνος προϋπηρεσίας μέχρι επτά (7) έτη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,3,& 4 του άρθρου 6 του  ίδιου νόμου.» 
Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα η Διεύθυνση 22η Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. επί του ερωτήματος σας αυτού όπως εσείς το θέσατε, με το υπ’ αρ. πρωτ. 2/61891/0022 από 30-8-2012 έγγραφο, σας απαντά ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ, που εσείς συμπεριλάβατε στην ερώτηση σας  : «Τέλος ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που μπορεί να αναγνωριστεί στο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό είναι μέχρι επτά (7) έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας και της προϋπηρεσίας που ξεπερνά τα επτά (7) έτη δεν λαμβάνετε υπόψη για την μισθολογική εξέλιξη». Στο ερώτημα που θέσατε και όπως το θέσατε λάβατε και την απάντηση που αρμόζει.  
Σας επισημαίνουμε όμως ότι στις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4024/2011 και του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 ορίζεται αποκλειστικά και μόνο ο ανώτερος χρόνος προϋπηρεσίας που λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη του μεταφερόμενου στο μισθολόγιο αυτό υπαλλήλου. Για το λόγο αυτό λοιπόν οι Π.Π.Υ. προσληφθέντες στις 10-2-2012, ενταχθήκαμε στο μισθολόγιο του ν. 4024/2011 μεταφέροντας ως χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι και επτά (7) έτη.
Στις διατάξεις όμως του άρθρου 12 του Ν. 4024/2011 με τίτλο «Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης» προβλέπεται και ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων από τη στιγμή που εντάχθηκαν στο μισθολόγιο αυτό κι εφεξής. Οι διατάξεις αυτές προφανώς τυγχάνουν εφαρμογής και σε εμάς τους Π.Π.Υ. που έχουμε ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο και υπερισχύουν διατάξεων Κ.Υ.Α.. Επιπροσθέτως δε ο περιορισμός των επτά (7) ετών κατά ανώτερο όριο δεν ισχύει από 1-11-2011, αφού  δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 4038/2012 το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 καταργήθηκε από τότε που ίσχυε. .
Είναι λοιπόν κατανοητό ότι κατά εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή του νόμου μέχρι σήμερα δεν προσμετράτε την προϋπηρεσία των Π.Π.Υ. από 10/2/2012 και εφεξής, το οποίο εάν πράττεται, όσοι ΠΠΥ είχαν κατά την πρόσληψη τους επτά (7) έτη, σήμερα θα έπρεπε να είχαν εξελιχθεί στα μισθολογικά κλιμάκια του βαθμού τους και συγκεκριμένα θα έπρεπε να έχουν ενταχθεί στο Μ.Κ. 3 του Βαθμού Ε, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν συμπληρώσει άνω των 8 ετών προϋπηρεσίας συνολικά.
Προς  επιβεβαίωση όλων των παραπάνω είναι και η απαντητική επιστολή αρ. πρωτ.
 41531/16-6-2013 προς την Ένωση μας στην παράγραφο Ε αυτής
Είμαστε σε αναμονή για όποια διευκρίνηση μας ζητήσετε, αν και δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι γι αυτό και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας γιατί όπως καταλαβαίνετε, η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου στερούν από 4.000 συναδέλφους μας το μισθολογικό τους μέλλον, γεγονός καταδικαστέο και απαράδεκτο. 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868