Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Ενημέρωση και παροχή στοιχείωνΑΡ.ΠΡΩΤ.68

Λάρισα 19 Φεβρουαρίου 2013     

                                                                  
 Προς :  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
                                            
 Υποψιν : 1. Χρήστου Νικολουτσόπουλο
                 2. Φωτεινής Δερμιτζάκη

ΘΕΜΑ :  Ενημέρωση και παροχή στοιχείων.

________________________

Μετά από απαίτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της Ένωσής μας, σας αποστέλλουμε το παρόν, προς ενημέρωσή σας για τα κάτωθι :
1.   Τέθηκε υπόψη μας από αρκετά μέλη μας, Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, ότι έχουν απευθυνθεί στα γραφεία σας, ζητώντας να τους χορηγηθεί αντίγραφο των πληρεξουσίων – εργολαβικών που έχουν υπογράψει για να λάβουν γνώση, δεδομένου ότι στη βάση αυτών διεκδικείται την αμοιβή σας, χωρίς όμως μέχρι σήμερα το αίτημά τους αυτό, είτε εκδηλώθηκε προφορικά είτε γραπτά, να έχει ικανοποιηθεί. Αντιλαμβανόμενοι το φόρτο εργασίας καθώς και το πλήθος των πληρεξουσίων – εργολαβικών που βρίσκονται στο αρχείο σας, αλλά ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη το αναφαίρετο δικαίωμα εκάστου εκ των εντολέων σας και μελών μας, Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, να λάβει γνώση του περιεχομένου του πληρεξούσιου – εργολαβικού που έχει υπογράψει, παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας προς την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού δια της χορήγησης εκ μέρους σας είτε τηλεομοιοτυπικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που να εξυπηρετεί τόσο εσάς όσο και τον εντολέα σας αντιγράφου του πληρεξουσίου-εργολαβικού που βρίσκεται στο αρχείο σας.

2.         Περαιτέρω, τέθηκε υπόψη μας από πολλά μέλη μας ότι δεν γνωρίζουν την εξέλιξη της υπόθεσης που έχετε αναλάβει ως εντολοδόχοι δικηγόροι, όπως το πότε και το εάν έχει συζητηθεί η αγωγή τους, την έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθμό και ποιο το αποτέλεσμα, την άσκηση έφεσης, την συζήτηση κι έκδοση απόφασης επ’ αυτής, και γενικώς σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η υπόθεσή τους. Μάλιστα, κάποια από τα μέλη μας έχουν απευθυνθεί είτε γραπτώς είτε προφορικώς στα γραφεία σας αιτούμενα τη χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς όμως να τύχουν της αντίστοιχης πληροφόρησης από εσάς. Παρακαλούμε λοιπόν όπως αποστείλετε στα γραφεία της ένωσής μας ενημερωτικό συγκεντρωτικό σημείωμα παρέχοντάς μας στοιχεία για το σύνολο των αγωγών που έχετε ασκήσει έστω και ανά νομό ή περιφέρεια, για την πορεία των ασκηθέντων αυτών αγωγών και των επ’ αυτών αποτελεσμάτων (σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας) καθώς και των εκκρεμών σήμερα δικών, έτσι ώστε να δυνάμεθα να ενημερώσουμε, έστω και μερικώς, τα μέλη μας.         

3.         Μετά την εκ μέρους σας αποστολή της από 23.1.2013 επιστολής, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι μεγάλος αριθμός των μελών μας, ανεξαρτήτως του εάν έχετε ασκήσει αγωγή σε βάρος τους ή όχι, έχει καταθέσει στον δοθέντα από εσάς εγγράφως σε προηγούμενη επιστολή σας τραπεζικό λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα, το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση καταβολής της αμοιβής σας. Το εύλογο ερώτημα που μας έχει τεθεί από τα μέλη μας και το οποίο σας απευθύνουμε προς απάντηση είναι η, μετά την πλήρη καταβολή της αμοιβής σας, έγγραφη εξασφάλιση τους τόσο ως προς την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή σας, όσο και ως προς το ότι για την αιτία αυτή δεν θα διεκδικήσετε στο μέλλον επιπλέον της καταβληθείσας αμοιβής χρηματικό ποσό για οιοδήποτε λόγο (π.χ. τόκους, δικαστικά έξοδα, ΦΠΑ κλπ), καθώς και δήλωσή σας ότι η υφιστάμενη για την αιτία αυτή εργολαβία δίκης καταργείται και παύει να υφίσταται.
Ως προς τα μέλη μας δε, σε βάρος των οποίων έχετε ασκήσει αγωγή προς διεκδίκηση της αμοιβής σας, η συζήτηση των οποίων έχει οριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση εντός του χρονικού διαστήματος των 10 μηνών, που έχετε θέσει ως χρόνο τμηματικής καταβολής της αμοιβής σας, είναι επιτακτική ανάγκη να μας ενημερώσετε και δηλώσετε προς καθησυχασμό των μελών μας αυτών ότι αυτές δεν θα συζητηθούν, καθόσον χρόνο διαρκεί η εκ μέρους σας τιθέμενη ρύθμιση και υπό τον όρο τήρησης αυτής από τα μέλη μας.
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν αμεσότερη ανταπόκρισή σας επί των όσων θέτουμε υπόψη σας καθώς και την εκ μέρους σας παροχή των αιτούμενων στοιχείων και σε περίπτωση διευκρινήσεων μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Με τιμή για το Δ.Σ.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   Καστανιδης  Γεώργιος                                     Πυργιωτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                            Τηλ.6973774868