Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

Επισημάνσεις στο σχέδιο νόμου της ΕΠΠΥΕΑΡ.ΠΡΩΤ. 66
Λάρισα, 15  Φεβρουαρίου 2013                                  
                                                                                                                                                                                                                                           
Επισημάνσεις στο σχέδιο νόμου της ΕΠΠΥΕ

Άρθρο 19 παρ. 2. Το πυροσβεστικό προσωπικό είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία, αντίστοιχη της στρατιωτικής, και δικούς του κανόνες πειθαρχίας, εφοδιάζεται με ειδικό δελτίο ταυτότητας και φέρει στολή. Διέπεται από δικούς του οργανικούς νόμους και κανονισμούς και μόνον για όποια θέματα δε ρυθμίζονται από αυτούς, εφαρμόζεται η νομοθεσία που ισχύει για τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους.

Οι ΠΠΥ δεν αναφέρονται πουθενά, τελικά υπάγονται στο  πυροσβεστικό προσωπικό; Αν ναι, είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι; Αν όχι που; Αν υπάγονται στο πολιτικό προσωπικό (ν.4024,ενιαιο μισθολόγιο) τότε δεν υπάγονται στον ΚΕΥΠΣ αλλά στο … άρθρο 6 παρ. 3: Αρμόδια για τα θέματα του πολιτικού προσωπικού είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Για την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο και άλλα συναφή με την υπηρεσιακή κατάσταση του πολιτικού προσωπικού ζητήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Αν ισχύουν τα παραπάνω τότε το πραγματικό  ωράριο εργασίας είναι ίδιο με αυτό του πολίτικου  προσωπικού δηλαδή 7:00 π.μ – 3:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Άρθρο 19
Χαρακτήρας Π.Σ. και πυροσβεστικού προσωπικού
Το άρθρο 3 του ν. 3511/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
4. Όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και το πυροσβεστικό προσωπικό του τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Για τον σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες λειτουργούν σε 24ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και το πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του.
Μπορεί να λειτουργήσει το πυροσβεστικό σώμα σε 24 ωρη βάση και όλες τις μέρες του χρόνου όταν το 1/3 της δύναμης του ( 4.000 ΠΠΥ)  θα εργάζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 π.μ – 3:00 μ.μ;


Άρθρο 27
Ανασυγκρότηση Συμβουλίων Π.Σ.
Το άρθρο 7 του ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Σύσταση Συμβουλίων
1. Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συνιστώνται και λειτουργούν τα εξής Συμβούλια:
α. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και
β. Το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων.
2. Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού συγκροτείται από:
α. Τον Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος, ως Πρόεδρο.
β. Τον Υπαρχηγό Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Τον Υπαρχηγό Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
δ. Τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
ε. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας και
στ. Από έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) και της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), ως μέλη.
Με τον νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) που αναφέρει ρητώς ότι  το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :
Α) Πυροσβεστικό Προσωπικό.
Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
Γ) Πολιτικό Προσωπικό.
Η ΕΠΠΥΕ μέχρι και αυτήν την στιγμή είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος των 4000 ΠΠΥ.  Βλέπουμε προς έκπληξη μας πως και στον νέο νόμο δεν συμμετέχει σαν ο μόνος νόμιμος  εκπρόσωπος των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στην σύσταση συμβουλίων του ΑΠΣ. Δηλαδή τις τύχες του 1/3 της δύναμης του σώματος ποιος θα τις υποστηρίξει; Γιατί αποκλείονται οι νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 4000 ΠΠΥ;
Βλέπουμε σε όλες τις αναφορές του νόμου την ονομασία «επί θητεία προσωπικό».
Με τον νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) που αναφέρει ρητώς ότι  το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες :
Α) Πυροσβεστικό Προσωπικό.
Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και
Γ) Πολιτικό Προσωπικό.
Παρακαλούμε να αντικατασταθούν όλες αυτές οι αναφορές για το «επί θητεία προσωπικό» με την ονομασία που δίνεται στον  νόμο 4058/2012 (άρθρο 17 παράγραφο 3) Β) Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.


Άρθρο 45
Αρμοδιότητες και Λειτουργία των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων
ιβ. Ορίζουν, με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. και μετά το πέρας της αντιπυρικής περιόδου, προσωπικό με καθήκοντα δασοπροστασίας που διατίθεται για την υποβοήθηση και υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας. Το εν λόγω προσωπικό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου αναλαμβάνει πυροσβεστικά καθήκοντα.
Καθήκοντα δασοπροστασίας έχουν βάση νόμου οι ΠΠΥ. Άρα  το καλοκαίρι οι ΠΠΥ  θα είναι πυροσβέστες και τον χειμώνα δασικοί υπάλληλοι; Άρα περιπολικά όλων τον χρόνο και όχι μόνο για την αντιπυρική περίοδο. Αυτό όμως  δεν είναι άνιση μεταχείριση των εργαζομένων και κατ΄ επέκταση αντισυνταγματικό;  

    
                                                      Με τιμή για το Δ.Σ.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      Καστανίδης   Γεώργιος                                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
       Τηλ.6973844020                                                                                  Τηλ.6973774868
           Τηλ.*787676                                                                                       Τηλ.*774868