Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

"Ενημέρωση για όσους ΠΠΥ είναι για μονιμοποίηση αλλά με απολυτήριο Λυκείου που έλαβαν από την πρόσληψή τους και μετά"Λάρισα 19 Μαρτίου 2017 Θέμα: "Ενημέρωση για όσους ΠΠΥ είναι για μονιμοποίηση αλλά με απολυτήριο Λυκείου που έλαβαν από την πρόσληψή τους και μετά"
Το παρακάτω κείμενο της Δ.Υ. Αναφοράς, αφορά σε όσους  ΠΠΥ έχουν κριθεί επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια ως ικανοί για μονιμοποίηση αλλά έχουν αποκτήσει το απολυτήριο Λυκείου μετά την πρόσληψή τους στο Πυροσβεστικό Σώμα. 


«Σας αναφέρω ότι κρίθηκα επιτυχώς από τα αρμόδια Συμβούλια προκειμένου να ενταχθώ στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, ως διαθέτων και έχων τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μεταξύ των οποίων και το απολυτήριο Λυκείου (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) που απέκτησα σε χρόνο μεταγενέστερο της πρόσληψής μου ως Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης. Παρά ταύτα, όμως, και μολονότι κρίθηκα ως ικανός για μονιμοποίηση, μισθολογικά υπάγομαι ακόμα στην κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λαμβάνοντας τις αντίστοιχες αποδοχές.

Λαμβανομένου όμως υπόψη ότι μετά την αυτοδίκαιη ένταξή μου στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό θα μου απονεμηθεί, όπως προβλέπεται στην πρόσφατη ψηφισθείσα παράγραφο 20 του άρθρου 15  του ως άνω νόμου, ο βαθμός του πυροσβέστη, για όλες τις συνέπειες σε σχέση με την επετηρίδα και τις βαθμολογικές προαγωγές, με αναδρομική ισχύ από την 9η Φεβρουαρίου 2017,  συνεπάγεται ότι σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την αυτοδίκαιη ένταξή μου στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, οι αποδοχές μου πρέπει να είναι αυτές της κατηγορίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αιτούμαι με την παρούσα, όπως ενταχθώ μισθολογικά στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να λαμβάνω τις αντίστοιχες μισθολογικές αποδοχές.

                                                           
                                                            Με εκτίμηση,

                                                            Ο Αναφέρων»