Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

«Ερώτηση της ΕΠΠΥΕ στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Βασίλειο Π. Καπέλιο για την έκδοση πίνακα κατανομής πενταετών πυροσβεστών.»


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 577

Λάρισα, 13 Μαρτίου 2017


ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

κ. Βασίλειο Π. Καπέλιο

Κοιν : 1. Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Τόσκα Νικόλαο

2. Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  κ. Καπάκη Ιωάννη

              
Αξιότιμε Αρχηγέ, στις 9 Μαρτίου εκδόθηκε η υπ.αριθμ. 15136 Φ.102.2 Απόφαση με θέμα << Τροποποίηση κατανομή της συνολικής δύναμης του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος στις λειτουργούσες Υπηρεσίες αυτού >>. Στην παράγραφο 6 της απόφασης αναφέρεται ορθώς πως οι Πενταετείς Πυροσβέστες κατανέμονται στις υπηρεσίες σύμφωνα με το Ν. 3938/2011 (Α΄61) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Στην συνέχεια της απόφασης και στην δεύτερη σελίδα αυτής, υπάρχει πίνακας στον οποίο φαίνεται καθαρά και ανά Υπηρεσία η συνολική υπηρετούσα δύναμη του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανά νομό, ώστε να γίνεται κατανοητό στους υπαλλήλους του Σώματος, πόσοι και που κατανέμονται.
Παρακαλούμε όπως εκδώσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος ένα αντίστοιχο πίνακα σύμφωνα με τον Ν. 3938/2011, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6 και για την κατηγορία προσωπικού των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, ώστε να είναι κατανοητό και σε αυτούς, πόσοι και που κατανέμονται.
Στην συνέχεια των ανωτέρω και κατά αντιστοιχία με την υπ.αριθμ.15175 Φ.202.1/9 Μαρτίου 2017 με θέμα << Κοινοποίηση Πινάκων κενών θέσεων και μεταθέσεων Πυρονόμων, Υπαξιωματικών και Πυροσβεστών, έτους 2017 >> παρακαλούμε όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος, να εκδώσουν αντίστοιχο πίνακα, στον οποίο θα φαίνονται οι κενές θέσεις κατά πόλη, που θα υπάρξουν κατά τον χρόνο των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2017, για τους Πενταετείς Πυροσβέστες .

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την θετική εισήγησή σας το γρηγορότερο δυνατό.-