Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017

«Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλος της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα Δικηγόρος Αθηνών»Λάρισα,  04  Φεβρουάριος   2017  


Προς : Πενταετείς πυροσβέστες


Θέμα: «Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα Δικηγόρος Αθηνών» 


ΠΑΡΑΝΟΜΗ  Η ΑΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΣΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με το με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.13/116/30598 από 2.2.2017 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα : «Παροχή διευκρινίσεων» στα με αριθμό 81433 οικ. Φ.300.2/29-11-2016 και 84004 οικ. Φ.401.34/8-12-2016 έγγραφα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ένταξη των 2.375 Πυροσβεστών στο μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.
 Η άρνηση όμως αυτή της Διοίκησης είναι παράνομη. Και τούτο διότι :
1. Στη διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι «Για το έτος 2017 ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) …»
2. Στη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ιδίου ως άνω νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι «οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσλήψεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραμελή Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009».
3. Στην ΠΥΣ 33/2006 περί αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως ισχύει, ορίζεται ρητά στο άρθρο 4 αυτής ότι από την αναστολή του άρθρου 1 της πράξης αυτής εξαιρούνται  : «ιβ) το προσωπικό ειδικών κατηγοριών, εφόσον ο διορισμός/ αναδιορισμός/ή η πρόσληψη ή επαναπρόσληψή του επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου, χωρίς να καταλείπεται στάδιο διακριτικής εκτίμησης στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.»

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει, στην οποία ρητά ορίζεται ότι  οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης αποτελούν ειδική κατηγορία προσωπικού επί θητεία που καλύπτουν οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και απασχολούνται με σχέση δημοσίου δικαίου, προκύπτει ότι η ειδική κατηγορία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης δεν εμπίπτει και ούτε υπάγεται στους ανωτέρω περιορισμούς περί αναστολής προσλήψεων στο Δημόσιο. Προς τούτο μάλιστα συνηγορεί το γεγονός ότι για την ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δεν εκδόθηκε η σχετική Π.Υ.Σ..
Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 αποτελούν ρητές διατάξεις νόμου που προβλέπουν την ένταξη όσων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης τηρούν τις προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, οι αρμόδιες διοικητικές αρχές είναι υποχρεωμένες να τις εφαρμόσουν.
Τέλος, θα πρέπει η Διοίκηση να απαντήσει με νομικά επιχειρήματα στους 2.093 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, οι οποίοι με βάση τους τελικούς πίνακες του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεως που κοινοποιήθηκαν στις 30.1.2017, πρέπει να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, πως και γιατί επετράπη η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας των 1.936 Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι επίσης αποτελούν ειδική κατηγορία υπαλλήλων επί θητεία με σχέση δημοσίου δικαίου.
Δείγμα δε της ολιγωρίας, της ανεπάρκειας, της ευθυνοφοβίας και της εγκληματικής αδιαφορίας των αρμοδίων διοικητικών αρχών προς 2.093 πυροσβέστες και στις οικογένειές τους, είναι το γεγονός ότι το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 2.2.2017, δηλαδή μόλις 7 ημερολογιακές ημέρες πριν την συμπλήρωση της πενταετούς θητείας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, απαντάει σε έγγραφα του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος που είχε υποβάλει στις 29.11 και 8.12.2016, διευκρινίζοντας μάλιστα ότι η ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης δεν είναι εφικτή.
Πρέπει όμως να γίνει σαφές και κατανοητό ότι είναι επιβεβλημένη κι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης και το αργότερο έως τις 9.2.2017, οπότε λήγει η πενταετής θητεία, ένταξης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό γιατί διαφορετικά θα κληθεί το Πυροσβεστικό Σώμα, κύρια αποστολή του οποίου είναι η προστασία της περιουσίας και της ζωής των Ελλήνων πολιτών, να λειτουργήσει τουλάχιστον με 2.093 ελλείψεις στο ανθρώπινο δυναμικό του από τις 10.2.2017 και εφεξής. Τούτο, ας μην ληφθεί ως απειλή, αλλά ως μία πραγματικότητα και μάλιστα νομική, αφού με τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας, σύμφωνα και με το νόμο, κι εφόσον δεν λάβει χώρα ανανέωση ή ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, διαδικασία που έχει ήδη ολοκληρωθεί, οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν δικαιούνται να παρέχουν εργασία, την οποία, εάν παρέχουν, είναι παράνομη και ως εκ τούτου δεν δικαιολογείται η εκ μέρους τους λήψη αποδοχών.

                                                   Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
                                                 Η νομική σύμβουλος της ΕΠΠΥΕ
                                                          Δήμητρα Α. Ντούμπα
                                                           Δικηγόρος Αθηνών