Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

«Καθηκοντολόγιο Πενταετών Πυροσβεστών»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 405


Λάρισα,  27  Οκτωβρίου  2015  


                                                         

ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου

ΚΟΙΝ : 1. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Κουρουμπλή Πάνο.

2. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

3. Διευθυντή Αν. Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαστρογίαννη Βασίλειο.

4. Γεν. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκης Γιάννης


 ΘΕΜΑ : «Καθηκοντολόγιο Πενταετών Πυροσβεστών».

Αξιότιμε Αρχηγέ, αναμένοντας την απάντηση σας επί του με αρ. πρωτ. 390/5-10-2015 εγγράφου μας με θέμα «Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για Καθήκοντα Π.Π.Υ.», που  ευελπιστούμε, ότι, παρά το φόρτο εργασίας σας, θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα θέλαμε με το παρόν έγγραφό μας να σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :  
Μετά από νομική έρευνα που διενήργησε  η νομική μας σύμβουλο για το θέμα αυτό και αφού λήφθηκαν υπόψη νόμους και έγγραφα του Αρχηγείου Π.Σ. που είχαν εκδοθεί το έτος 2012,  μας τέθηκαν νέα δεδομένα, τα οποία και σας μεταφέρουμε ώστε να μας απαντήσετε συνολικά.

  1. Στις 4-4-2012, δηλαδή αμέσως μετά την εκπαίδευση που έλαβαν οι Πενταετείς Πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Ακαδημία και τα παραρτήματα αυτής, εκδόθηκε διευκρινιστική διαταγή  προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος από τον τότε Αρχηγό του Π.Σ. κ. Παναγιώτη Μπονάτσο, ώστε να γνωρίζουν οι Διοικητές των Υπηρεσιών πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης σύμφωνα με την εκπαίδευση τους . Η επιστολή αυτή με αρ.πρωτ.13533 Φ.105.10/4-4-2012 (σας την επισυνάπτουμε προς διευκόλυνση σας), ανέφερε 14 δράσεις, από τις οποίες συνοπτικά σας λέμε πως δίνει πλήρη καθήκοντα σε πάσης φύσεως Δασικών Συμβάντων ίδια με τα καθήκοντα του μόνιμου Πυροσβέστη. Στο σκέλος που αφορά στα αστικά συμβάντα και τη διάσωση, παρέχονται πλήρη καθήκοντα στον οδηγό  του Πυροσβεστικού οχήματος, ίδια δηλαδή με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη, και στον μάχιμο Π.Π.Υ. παρέχει όλα τα καθήκοντα, πλην αυτά του επικεφαλής πληρώματος. Από όσο εμείς γνωρίζουμε ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον μόνιμο Πυροσβέστη, διότι αρχηγός πληρώματος πρώτης εξόδου είτε αστικού συμβάντος είτε διάσωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής .
  2. Στο μόνιμο προσωπικό, όταν για έκτακτους λόγους π.χ. πολλαπλά συμβάντα την ίδια ώρα και  όταν πλέον στην Υπηρεσία δεν έχει μείνει κανείς Πυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής, τότε  αναλαμβάνει επικεφαλής ο αρχαιότερος μη παραγωγικός Πυροσβέστης. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ισχύει το ίδιο και στους Πενταετείς Πυροσβέστες, αφού ο νόμος 4249/2014 άρθρο 98 παρ.3α, αναφέρει με σαφήνεια πως  «Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις.». Εκτιμούμε ότι κι εσείς τη θέση του επικεφαλής πληρώματος πρώτης εξόδου την θεωρείται κι εκλαμβάνεται ως κύρια Πυροσβεστική Δράση.

Από τα ως άνω προαναφερόμενα και πάντα κατά την δικιά μας άποψη,  δεν προκύπτει διαφοροποίηση μεταξύ των καθηκόντων του μονίμου Πυροσβέστη και του Πενταετή Πυροσβέστη, πλην της διαφοράς που έγκειται στο ότι ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης δεν είναι μόνιμος πυροσβέστης όπως επίσης και στην μεταξύ του μονίμου και του Πενταετή πυροσβέστη αρχαιότητα.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε σχετικός .