Κυριακή 10 Μαρτίου 2013

Δικαστική διεκδίκηση επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας και για τους 4000 Πυροσβέστες Πενταετούς ΥποχρέωσηςΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣ : Tους Π.Π.Υ. 
(μέσω της Ένωσής τους)


ΘΕΜΑ : Δικαστική διεκδίκηση επιδόματος ανθυγιεινής κι επικίνδυνης εργασίας


Όπως γνωρίζετε, το μισθολόγιο των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο).
Στις διατάξεις του άρθρου 15 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι στον υπάλληλο, εκτός του βασικού του μισθού, δύναται να χορηγηθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας μέχρι του ποσού των 150 Ευρώ και ότι οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόματος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Στις 24.2.2012 εκδόθηκε η σχετική Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ. 2/16519/0022 (ΦΕΚ Β΄ 465/24.2.2012) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» με την οποία καθορίστηκε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου ανά κατηγορία. Στην πρώτη (Α΄) κατηγορία  το επίδομα αυτό ορίστηκε σε 150 Ευρώ και περιλαμβάνει τις κάτωθι ειδικότητες : «α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας εργαστηρίων και καθαριότητας, τους απασχολούμενους αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, τους οδηγούς και βοηθούς ασθενοφόρων – διασώστες και τους συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσιας Νοσοκομεία, οι θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών, β) Οι απασχολούμενοι στην Α΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου, δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.».
Στη βάση της ως άνω Κ.Υ.Α., από 1.5.2012 άρχισε να χορηγείται το ως άνω επίδομα των 150 Ευρώ στους Π.Π.Υ. με την ειδικότητα του οδηγού, εντάσσοντας αυτούς, προφανώς λόγω συνάφειας,στους οδηγούς φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων.
Στη συνέχεια, κατόπιν έγγραφου ερωτήματος του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος – Β΄ Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης – Διεύθυνση Οικονομικών – Τμήμα 1ο, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του  Υπουργείου Οικονομικών,  ζητήθηκε η παροχή διευκρινήσεων επί των διατάξεων του Ν. 4024/2011, και ως προς το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε το εξής ερώτημα : «Μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει και στους Π.Π.Υ. η υπ’ αριθμ. οικ. 2/16519/0022 ΚΥΑ (Β΄ 465) σχετικά με καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που εκδόθηκε σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη;».
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εξέδωσε το υπ’ αριθμ. 2/61891/0022/30-8-2012 έγγραφο, με το οποίο επί του ως άνω ερωτήματος απαντάει ως εξής :
«Στην αριθμ. οικ. 2/16519/0022 ΚΥΑ με την οποία καθορίστηκε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 δεν συμπεριλαμβάνεται η ειδικότητα του πυροσβέστη και ως εκ τούτου οι εν λόγω πυροσβέστες (ΠΠΥ) δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος αυτού».
Εν συνεχεία, με το αρ. πρωτ. 59656 οικ. Φ.504.22 από 4.10.2012 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, απευθυνόμενο προς όλες τις υπηρεσίες, γνωστοποιήθηκε ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας θα περικοπεί και ότι η περικοπή θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) δόσεις αρχόμενης από τον τρέχοντα μήνα (Οκτώβριο).
Έκτοτε, μολονότι η Ένωση των Π.Π.Υ. διαμαρτυρήθηκε εντόνως προς την πολιτική και φυσική ηγεσία, λαμβάνοντας προφορικά και μόνο δεσμεύσεις για την επαναφορά του επιδόματος με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα συνυπογράφει και ο αρμόδιος Υπουργός Δημόσιας Τάξης, και παρότι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στη Βουλή προς την πολιτική ηγεσία, μέχρι και σήμερα ουδεμία ενέργεια έχει λάβει χώρα κι εκτιμώ, λαμβανομένου υπόψη της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, ότι δεν θα υπάρξει θετική εξέλιξη επί του θέματος.
Με βάση τα ανωτέρω, η νομική μου εκτίμηση είναι ότι η μη χορήγηση του επιδόματος αυτού στους Π.Π.Υ. - οδηγούς πυροσβεστικών οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας και δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ αυτών και αυτών που οδηγούν φορτηγό και βαρέος τύπου φορτηγό μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων,  λαμβανομένου υπόψη του αληθούς γεγονότος ότι το επάγγελμα του οδηγού - Πυροσβέστη είναι πιο επικίνδυνο από αυτό που εκτελούν οι οδηγοί αντίστοιχου μεικτού βάρους φορτηγών, καθώς και της ιδιαιτερότητας της αποστολής και των καθηκόντων που έχει ο οδηγός – Πυροσβέστης σε σχέση με την αποστολή και τα καθήκοντα που εκτελούν γενικώς οι οδηγοί φορτηγών αντίστοιχου μεικτού βάρους.
Περαιτέρω, εκτιμώ ότι το ανωτέρω επίδομα θα πρέπει να καταβάλλεται και στους μάχιμους Π.Π.Υ., όπως αντιστοίχως καταβάλλεται και στους βοηθούς ασθενοφόρων – διασώστες, λαμβανομένου υπόψη ότι στα καθήκοντα των μάχιμων  Π.Π.Υ. είναι και το έργο της διάσωσης, και αυτός είναι εξάλλου και ο λόγος για τον οποίο οι ΠΠΥ κατά τη δίμηνη εκπαίδευσή τους εκπαιδεύτηκαν και στην παροχή των πρώτων βοηθειών. 
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι υφίσταται η δυνατότητα για την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων και εν προκειμένω του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ως αρμοδίου κατά τόπου λόγω της έδρας του Υπουργείου Οικονομικών που εξέδωσε το έγγραφο, δυνάμει του οποίου επήλθε η περικοπή του επιδόματος, για το χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως και 31.7.2013 (το προς διεκδίκηση ποσό για αυτό το χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των :150 Ευρώ ανά μήνα Χ 16 μήνες = 2.250 Ευρώ).
Η αμοιβή για το χειρισμό της υπόθεσης αυτής μέχρι την έκδοση τελεσίδικης  απόφασης ανέρχεται στην εφάπαξ αμοιβή των εκατό (100,00) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως δηλαδή του ποσού που θα επιδικασθεί.
Για την κάλυψη των άμεσων και αναγκαίων δικαστικών εξόδων, απαιτείται για έκαστο των προσφευγόντων η καταβολή του ποσού των εκατό (100) Ευρώ. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η προβλεπόμενη στο νόμο καταβολή για έκαστο των εναγόντων δικαστικού ενσήμου (αγωγόσημου) για το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής και συγκεκριμένα για να υποχρεωθεί το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλεισε έκαστο από τους ενάγοντεςτα επιδικασθέντα ποσά νομιμοτόκως από την κοινοποίηση των αγωγών, οι κοινοποιήσεις των αγωγών και τα έξοδα συζήτησής τους. Σας επισημαίνω, ότι λόγω της σύμβασης που σας συνδέει με το Π.Σ. που έχει χαρακτήρα δημοσίου δικαίου, πλέον οι τυχόν απαιτήσεις σαςαπό το Ελληνικό Δημόσιο εκδικάζονται στα Διοικητικά Δικαστήρια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο φόρτο εργασίας και σημαντική χρονική καθυστέρηση στον προσδιορισμό και τη συζήτηση των υποθέσεων.  
Πρώτο βήμα για την κατάθεση της αγωγής είναι η λήψη από κάθε ενδιαφερόμενο Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης (οδηγό ή μάχιμο) υπηρεσιακής βεβαίωσης,από την οποία να προκύπτει η κατάταξή του στο Σώμα, η ειδικότητά του (ΠΠΥ οδηγός – μάχιμος), ο χρόνος και ο τόπος υπηρεσίας του.
Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν οι βεβαιώσεις να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) με συνημμένες τις εξουσιοδοτήσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από έκαστο των υπαλλήλων, τα δελτίαγια έκαστο των υπαλλήλων συμπληρωμένα, παρακαλώ, με ακρίβεια κι ευανάγνωσα,τις συμβάσεις εντολής υπογεγραμμένες από κάθε υπάλληλο στη θέση «ο εντολέας» εις διπλούν, και τα έξοδα (100 Ευρώ) μέσω ταχυδρομικής επιταγής το ταχύτερο δυνατό (το αργότερο έως και τις 30.6.2013)προς Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909.
    
                                                                 Με εκτίμηση,

                                                             Δήμητρα Ντούμπα
 Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω