Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

«Υπόδειγμα Δ.Υ. για την μισθολογική μετάταξη των ΠΠΥ από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ »
Λάρισα 5 Μαρτίου 2018
 

Θέμα : «Υπόδειγμα Δ.Υ. για την μισθολογική μετάταξη των ΠΠΥ από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ »


 

Συνάδελφοι, σας επισυνάπτουμε σχέδιο Δ.Υ. Αναφοράς για όσους ΠΠΥ έχουν ανανεώσει θητεία με απολυτήριο Λυκείου, το οποίο έλαβαν και είχαν υποβάλει στην Υπηρεσία τους πριν την υποβολή της αίτησης στο ΠΣ για ανανέωση θητείας. Με την Δ.Υ. Αναφορά ζητάμε αναδρομικά από 9.2.2017, οπότε και ανανεώθηκε η θητεία τους : α) τη μισθολογική τους μετάταξη από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, β) την μισθολογική τους κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια ΔΕ και γ) την καταβολή αποδοχών αναδρομικά.