Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"Λάρισα 19 Μαρτίου 2018ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ : Τα μέλη της ΕΠΠΥΕ  ΘΕΜΑ : Δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Μετά την αποδοχή της πρότασής μου από το Δ.Σ. της ΕΠΠΥΕ σχετικά με το θέμα της δικαστικής αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δικαστική αυτή διεκδίκηση, σας ενημερώνω ότι για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής χρειάζομαι από κάθε ενδιαφερόμενο τα  εξής κάτωθι έγγραφα :
1. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο βαθμός, ο Αριθμός Μητρώου Π.Σ.  ο τόπος υπηρεσίας.
2.  Αντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.
3. Εξουσιοδότηση (που σας αποστέλω) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Υπηρεσία σας ή από δημόσια αρχή.
4. Δελτίο ατομικών στοιχείων (που σας αποστέλω) συμπληρωμένο με ακρίβεια και ευανάγνωστο ως προς την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Σύμβαση εντολής-συμφωνία αμοιβής (που σας αποστέλω) υπογεγραμμένη από κάθε υπάλληλο στη θέση «ο εντολέας» εις διπλούν.
Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα έξοδα (20 Ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο) το ταχύτερο δυνατό (το αργότερο έως και τις 31.5.2018)  προς :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909, email : douba@otenet.gr
                                                           

     Με εκτίμηση,
Δήμητρα Α. Ντούμπα
Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ