Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2015

«Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση διοίκησης από Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε θέματα εργασιακής φύσης υπαλλήλων»ΑΡ.ΠΡΩΤ. 407 Λάρισα,  6  Νοεμβρίου   2015  


                                                              

ΠΡΟΣ : 1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αξιότιμο κ. Παπαγεωργίου


ΚΟΙΝ : 1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τόσκα Νικόλαο

2. Γεν. Γραμματέας Πολ. Προστασίας κ. Καπάκη Γιάννης 

3. ΠΕ.ΠΥ.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αξιότιμο κ. Σερεντέλλο Αθανάσιο 
 

ΘΕΜΑ :  «Ενημέρωση σχετικά με την άσκηση διοίκησης από Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε θέματα εργασιακής φύσης υπαλλήλων».

Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωσή μας στη μέχρι σήμερα συνδικαλιστική της πορεία, έχει αποδείξει ότι  ακολουθεί την τακτική της μαχητικότητας, της διεκδίκησης νομίμων αιτημάτων και της ανάδειξης στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος ζητημάτων και καταστάσεων που προκαλούν  δυσλειτουργίες και αντιδράσεις. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι  για οποιοδήποτε θέμα σας έχουμε αναφέρει, έχουμε προγενεστέρως προβεί, εντός πάντα των νομίμων ορίων και δυνατοτήτων μας,  σε λήψη στοιχείων και διασταύρωση αυτών.
Προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι ο Διοικητής της Π.Υ. Ελευσίνας υποχρεώνει τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης να λαμβάνουν κανονική άδεια μόνο 26 ημέρες τον χρόνο, όταν σε όλη την Ελλάδα και σε όλες τις Υπηρεσίες, οι άδειες είναι ίδιες με αυτές του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή, 30 ημέρες η κανονική + 4 ημέρες οδοιπορικά και 7 ημέρες βραχεία + 4 ημέρες οδοιπορικά και συνολικά 45 ημέρες. Έτσι, στην εν λόγω Υπηρεσία που θα έρθουν Πυροσβέστες Πενταετείς από την 1η ΕΜΑΚ, λόγω της λήξης της αντιπυρικής περιόδου, θα δούμε το φαινόμενο, συνάδελφοι που έχουν πάρει στην ΕΜΑΚ τις άδειες τους, σύμφωνα με το Α.Π.Σ., δηλαδή συνολικά 45 ημέρες, να χρωστούν και άδειες ή στην περίπτωση που έχουν λάβει ως άδεια 26 ημέρες να μη δικαιούνται άλλες ημέρες αδείας.    
Επίσης, πληροφορηθήκαμε ότι ο ως άνω Διοικητής υποχρεώνει τους Π.Π.Υ. μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να έχουν λάβει όλη την ετήσια κανονική τους άδεια, θέμα για το οποίο με το αρ. πρωτ. 399/2015 έγγραφό μας σας έχουμε ήδη οχλήσει και αναφέρει τη θέση μας.  
Επιπροσθέτως, ενημερωθήκαμε από συναδέλφους εποχικούς πυροσβέστες με τους οποίους, λόγω του ότι και εμείς οι Π.Π.Υ., κατά συντριπτική πλειοψηφία ήμασταν εποχικοί πυροσβέστες, διατηρούμε στενούς επαγγελματικούς αλλά και φιλικούς δεσμούς, ότι στην Π.Υ. Ελευσίνας, ο Διοικητής αυτής δεν τηρεί το ωράριο απασχόλησης του εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 29852 οικ. Φ. 105.6 από 27-5-2015 Διαταγή Σας που ισχύει από 2.6.2015 και συγκεκριμένα το ωράριο απασχόλησης, όπως αυτό προσδιορίζεται  στην παράγραφο 4 αυτής, όπου ορίζεται ότι : 
«Για τις Υπηρεσίες που οι εποχικοί υπάλληλοι εργάζονται με βάρδιες δέκα πέντε (15) ωρών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανά μήνα, βάσει των προαναφερομένων, θα είναι :
·         για τους μήνες των τριάντα (30) ημερών, δέκα (10) υπηρεσίες των δέκα πέντε (15) ωρών.
·         για τους μήνες των τριάντα ενός (31) ημερών, δέκα (10) υπηρεσίες των δέκα πέντε (15) ωρών και μία (1 των επτάμιση (7 ½ ) ωρών.».
Όπως προκύπτει από το πρόγραμμα εργασίας εποχικών υπαλλήλων της ως άνω Υπηρεσίας, όπου τηρούνται βάρδιες 15 ωρών, το ωράριο του απασχολούμενου εποχικού προσωπικού ορίζεται για τους μήνες των 30 ημερών σε έντεκα (11) υπηρεσίες των 15 ημερών ή σε 10 υπηρεσίες των 15 ημερών και 2 υπηρεσίες των 7,5 ωρών και για τους μήνες των 31 ημερών σε 11 υπηρεσίες των 15 ημερών και 1 υπηρεσία των 7,5 ωρών. Από ότι πληροφορηθήκαμε, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στην ως άνω Υπηρεσία από την Επιθεώρηση Εργασίας, διαπιστώθηκε η παράβαση του ωραρίου των εποχικών πυροσβεστών, και συγκεκριμένα απασχόλησή τους για τον μήνα Ιούνιο που έχει 30 ημέρες 11 βαρδιών και για τον μήνα Ιούλιο που έχει που έχει 31 ημέρες 12 βαρδιών κλπ., πραγματικότητα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ως άνω Διαταγή Σας. Ενημερωθήκαμε επίσης, ότι ο ως άνω Διοικητής διατείνεται ότι το ωράριο είναι ορθό και σύμφωνο με την Διαταγή Σας, αφού τη μία επιπλέον υπηρεσία τη χρεώνει στους υπαλλήλους ως κανονική άδεια. Τούτο όμως δεν είναι ορθό, γιατί σύμφωνα με την παράγραφο 5 της ως άνω Διαταγής σας η κανονική άδεια που είναι μετ’ αποδοχών, χρεώνεται στον υπάλληλο κατά τις εργάσιμες ημέρες στη βάση όμως του ωραρίου, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 4 της Διαταγής σας.
Επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν έχετε ενημερωθεί για τα ανωτέρω, και πιστεύουμε ότι πρέπει να ενημερωθείτε, γιατί τακτικές αντίθετες προς τις Διαταγές Σας, δημιουργούν σύγχυση στους υπαλλήλους και δυσλειτουργίες στις Υπηρεσίες. 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.