Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

"ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ"ΑΡ.ΠΡΩΤ. 652Λάρισα, 26/02/2018 


                                                             
Προς: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Αξιότιμο Αντιστράτηγο Π.Σ. κ. Σωτήριο Τερζούδη

 
.

ΑΝΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ  

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 1841 Φ. 807.1 από 5.2.2018 έγγραφο σας.

Η Ένωσή μας προσφάτως έλαβε γνώση του ως άνω σχετικού εγγράφου σας και ήδη έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών από μέλη μας, για το λόγο ότι από την επόμενη μισθοδοσία των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης θα λάβει χώρα κράτηση της ετήσιας συνδρομής ποσού 9 Ευρώ για το περιοδικό  «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» έτους 2018.
Ειδικότερα στο ως άνω σχετικό έγγραφό σας ως προς τους συμβασιούχους τριετούς και πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες ορίζετε ότι : α) δεν εγγράφονται πλέον ως ιδιώτες συνδρομητές αλλά εγγράφονται κανονικά όπως όλοι οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι και ότι η κράτηση των 9 ευρώ που αντιστοιχεί στο ύψος της ετήσιας συνδρομής θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη μισθοδοσία και β) όσοι από αυτούς δεν επιθυμούν να είναι συνδρομητές της «Πυροσβεστικής Επιθεώρησης» αλλά αιτούνται τη διαγραφή τους θα πρέπει να υποβάλουν σχετική Δ.Υ. αναφορά προς τη Διοίκησή τους, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2018.
Επειδή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης δεν είναι συμβασιούχοι, αλλά απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα επί θητεία με σχέση δημοσίου δικαίου καθώς επίσης η κατηγορία πυροσβεστών τριετούς απασχόλησης δεν υφίσταται.
Επειδή, οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, που ως ειδική κατηγορία υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος θεσπίστηκε νομοθετικά το έτος 2011, δεν ανήκουν σήμερα στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και ως εκ τούτου οι σχετικές διαταγές Α.Π.Σ., λαμβανομένου υπόψη το έτος έκδοσής τους (1986 και 1991), δεν τους δεσμεύουν.  

Επειδή, το περιοδικό «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» είναι συνδρομητικό περιοδικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εκδίδεται ανά δίμηνο και ως εκ τούτου συνδρομητές γίνονται μόνο όσοι το επιθυμούν και συνεπώς υποχρεωτική παρακράτηση από τη  μισθοδοσία των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που δεν είναι εγγεγραμμένοι συνδρομητές για ετήσια συνδρομή δεν νοείται.
Επειδή, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της «Πυροσβεστικής Επιθεώρησης» συνδρομητές μπορούν να γίνουν όσοι το επιθυμούν καταθέτοντας την συνδρομή τους σε τραπεζικό λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και αποστείλουν την απόδειξη καταθέσεως καθώς και το συνημμένο απόκομμα στη διεύθυνση του περιοδικού.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ένωσή μας διαμαρτύρεται και σας καλεί στην εγγραφή των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης ως ιδιωτών συνδρομητών και σε όσους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι συνδρομητές, στην μη επιβολή της υποχρεωτικής κράτησης από την επόμενη μισθοδοσία της ετήσιας συνδρομής των 9 Ευρώ για το συνδρομητικό περιοδικό «Πυροσβεστική Επιθεώρηση» έτους 2018.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.