Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1.4. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3389/21.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΓΓΠΠ. (Αναμένουμε την δημόσια τοποθέτηση και των άλλων Σωματείων) .

    
ΛΑΡΙΣΑ  8 Απριλίου 2016
 
Aρ. Πρωτ. 506
 
 
 
ΠΡΟΣ : ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


 

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1.4. ΤΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3389/21.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΓΓΠΠ.
          
          

Πρωτίστως, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Π.Π.Υ και για τα οποία πρέπει να δοθούν λύσεις, δεν οφείλονται κυρίως σε έλλειψη του νομοθετικού πλαισίου αλλά στην εφαρμογή του ήδη ισχύοντος, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται, οφείλονται στην εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του ήδη υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Για καθένα όμως από τα θέματα που εμπεριέχονται στην παράγραφο 1.4. και αφορούν τους Π.Π.Υ. σας αναφέρουμε κατωτέρω τι προβλέπουν οι μέχρι σήμερα εκδοθέντες νόμοι και οι εκδοθείσες διαταγές, τι εφαρμόζεται και τι πρέπει να αλλάξει. Συγκεκριμένα :

 

1.         ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

 

Σε ότι αφορά τα καθήκοντα των Πενταετών Πυροσβεστών, το άρθρο 15, παρ. 9 του Ν. 3938/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 98 παρ. 3 του Ν.4249/2014  αναφέρει ότι: «9. α) Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ασκούν κυρίως καθήκοντα δασοπυρόσβεσης, δασοπροστασίας και πυρασφάλειας. Επίσης, δύνανται να διατίθενται επικουρικά και στην άσκηση των λοιπών καθηκόντων του πυροσβεστικού προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Κατ΄ εξαίρεση όταν συντρέχουν ειδικοί και έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του Πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για  την αντιμετώπιση αυτών να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις.».

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στις 4-4-2012, δηλαδή, αμέσως μετά την εκπαίδευση που έλαβαν οι Πενταετείς Πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Ακαδημία και τα παραρτήματα αυτής, εκδόθηκε διευκρινιστική διαταγή  προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος από τον τότε Αρχηγό του Π.Σ. κ. Παναγιώτη Μπονάτσο, ώστε να γνωρίζουν οι Διοικητές των Υπηρεσιών πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, σύμφωνα με την εκπαίδευση τους. Η διαταγή αυτή με αρ.πρωτ. 13533 Φ.105.10/4-4-2012 ανέφερε 14 δράσεις, από τις οποίες, συνοπτικά σας αναφέρουμε, πως δίνει στους Π.Π.Υ.  πλήρη καθήκοντα σε πάσης φύσεως δασικών συμβάντων ίδια με τα καθήκοντα του μόνιμου Πυροσβέστη. Αναλυτικά, οι 14 δράσεις-καθήκοντα είναι :

1.      Επικεφαλής πληρώματος πυροσβεστικού περιπολικού οχήματος δασών.

2.      Επικεφαλής πληρώματος πυροσβεστικού δικύκλου περιπολίας δασών.

3.      Οδηγού πυροσβεστικού περιπολικού δασών.

4.      Μέλους πληρώματος πυροσβεστικού περιπολικού οχήματος δασών.

5.      Πυροφύλακα

6.      Μέλους πεζοπόρου τμήματος

7.      Οδηγού πυροσβεστικού οχήματος εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης και πυροσβεστικών δικύκλων.

8.      Μέλους πληρώματος οχήματος εξόδου πυρκαγιάς ή διάσωσης και πυροσβεστικών δικύκλων.

9.      Οδηγού πυροσβεστικού οχήματος που διατίθεται για προληπτική πυροπροστασία- πυρασφάλεια και προστασία/παροχή βοήθειας συμφώνα με τα ισχύοντα.

10.  Μέλους πληρώματος πυροσβεστικού οχήματος που διατίθεται για προληπτική πυροπροστασία- πυρασφάλεια και προστασία/παροχή βοήθειας συμφώνα με τα ισχύοντα.

11.  Οδηγού βοηθητικού οχήματος

12.  Μέλους πληρώματος βοηθητικού οχήματος

13.  Τηλεφωνητή και σκοπού.

14.  Σε κάθε άλλη υπηρεσία που έχει ως σκοπό την ενίσχυση, συμπλήρωση και υποστήριξη του πυροσβεστικού επιχειρησιακού έργου και συνδράμει στην ορθή, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

 

Στο σκέλος δε που αφορά στα αστικά συμβάντα και τη διάσωση, παρέχονται πλήρη καθήκοντα στον οδηγό Π.Π.Υ. του Πυροσβεστικού οχήματος, ίδια δηλαδή με αυτά του μόνιμου Πυροσβέστη, και στον μάχιμο Π.Π.Υ. παρέχονται  όλα τα καθήκοντα, πλην αυτά του επικεφαλής πληρώματος.

Από όσο εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον μόνιμο Πυροσβέστη, διότι επικεφαλής πληρώματος πρώτης εξόδου, είτε αστικού συμβάντος, είτε διάσωσης, πρέπει να είναι τουλάχιστον Αρχιπυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής .

Επίσης, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, όταν για έκτακτους λόγους, π.χ. πολλαπλά συμβάντα την ίδια ώρα και όταν πλέον στην Υπηρεσία δεν έχει μείνει κανείς Πυροσβέστης Παραγωγικής Σχολής, τότε αναλαμβάνει επικεφαλής πληρώματος ο αρχαιότερος μη παραγωγικός Πυροσβέστης.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, ισχύει το ίδιο και στους Πενταετείς Πυροσβέστες, αφού ο νόμος 4249/2014 άρθρο 98 παρ.3α, αναφέρει με σαφήνεια πως:  «Κατ’ εξαίρεση, όταν συντρέχουν ειδικοί ή έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι που δυσχεραίνουν ουσιωδώς την άσκηση του επιχειρησιακού έργου και την αποτελεσματικότητα του πυροσβεστικού μηχανισμού, επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση αυτών, να διατίθενται και σε κύριες πυροσβεστικές δράσεις.». Επισημαίνεται δε ότι  κι εσείς, όπως κι εμείς, τη θέση του επικεφαλής πληρώματος πρώτης εξόδου, την θεωρείται κι εκλαμβάνεται ως κύρια Πυροσβεστική Δράση.

Από τα ως άνω προαναφερόμενα, και κατά την άποψή μας,  δεν προκύπτει διαφοροποίηση μεταξύ των καθηκόντων του μονίμου Πυροσβέστη και του Πενταετή Πυροσβέστη, πλην της διαφοράς που έγκειται στο ότι ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης δεν είναι μόνιμος πυροσβέστης, όπως επίσης και στην μεταξύ του μονίμου και του Πενταετή πυροσβέστη αρχαιότητα.

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, ο νομοθέτης  στην παρ. 5 του άρθρου 98 του Ν. 4249/2014, δίνει την τελική λύση στο θέμα των καθηκόντων, ως συνέχεια των προηγουμένων, ορίζοντας ρητά  ότι :  «Τα καθήκοντα των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εναρμονίζονται με αυτά του πυροσβεστικού προσωπικού. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου».  Συνεπώς, δια της έκδοσης και μόνο του προβλεπόμενου στο νόμο Π.Δ/τος, θα οριστεί ο χρόνος έναρξης ισχύος της εναρμόνισης των καθηκόντων των Πενταετών Πυροσβεστών με τους μόνιμους Πυροσβέστες, εφόσον όμως, προηγουμένως υπάρξει σχετική έγκριση κονδυλίων από το Υπουργείο Οικονομικών, διότι, μετά την εναρμόνιση, μετά βεβαιότητας, θα προκύψει οικονομικό ζήτημα για τους Π.Π.Υ..

 

 

2.         ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ.

 

Α) Σε ότι αφορά το ωράριο απασχόλησης των Πενταετών Πυροσβεστών οι παραγρ. 9α και 9β του άρθρου 15 του Ν.3938/2011, τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 98 του Ν. 4249/2014 άρθρο 98 αναφέρει ότι  :  «Για το χρόνο εργασίας και τις άδειες των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης εφαρμόζονται κατ΄ αντιστοιχία οι διατάξεις που ισχύουν για το Πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας τους με το Πυροσβεστικό Σώμα. β) Ειδικά, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης και οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 15, των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 24 του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99 ).  Για τον επιπλέον του προβλεπόμενου χρόνο απασχόλησης που αντιστοιχεί στην αντιμετώπιση των παραπάνω καταστάσεων χορηγείται στου Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης ανάλογος χρόνος ανάπαυσης.».

Όπως σας είναι γνωστό, για τον χρόνο απασχόλησης των μονίμων πυροσβεστών εφαρμόζεται η υπ. αριθμ. 9459/16-3-1987 Διαταγή Α.Π.Σ., η οποία ορίζει ότι ο Πυροσβέστης δουλεύει από περίπου 5,4 ώρες ημερησίως, δηλαδή 37,5 εβδομαδιαίως, όταν δε ο μήνας έχει 28 ημέρες εργάζεται 152 ώρες, όταν έχει 29 ημέρες 158 ώρες, όταν έχει 30 ημέρες 162 ώρες και όταν έχει 31 ημέρες 166 ώρες.   

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά οι Πενταετείς Πυροσβέστες δεν υπάγονται στο ειδικό μισθολόγιο των ένστολων, αλλά στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων (Ν. 4024/2011), μη δικαιούμενοι έτσι να λαμβάνουν το επίδομα πενθημέρων και το επίδομα νυκτερινής εργασίας. Αυτό, στην πράξη, έχει ως αποτέλεσμα, όταν σε μια Υπηρεσία το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό να εργάζεται με ωράριο 24ώρου (Α+Β+Γ φυλακή), οι Π.Π.Υ να δουλεύουν μόνο 15ωρο  (Α+Β φυλακή) και μέχρι την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, που αναφέραμε παραπάνω. Όταν η Υπηρεσία δουλεύει 8ωρο, ο Πενταετής Πυροσβέστης δουλεύει κατά αντιστοιχία των προηγουμένων. Κατά τους θερινούς δε μήνες και όσο το επιτρέπουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που εγκρίνονται κάθε χρόνο για νυχτερινή εργασία και εξαιρέσιμες ημέρες δεν υπάρχει διάκριση στα ωράρια εργασίας.

Εν προκειμένω όμως συμβαίνει το εξής παράδοξο που συνίσταται στο γεγονός όπως οι Π.Π.Υ. να ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, στο οποίο υπάγονται, με 25 ένσημα, εργαζόμενοι όμως στη βάση της ως άνω διαταγής, όταν ο μήνας έχει 31 και τις 31 ημέρες.

Επίσης, όταν στο 24ωρο οι Π.Π.Υ. απασχοληθούν Α+Β φυλακή ή Α+Β+Γ το εργόσημο είναι ένα, που σημαίνει πως για τα αλλά δύο ωράρια, οι Πενταετείς είναι ασφαλιστικά ακάλυπτοι.

Εκτός των ανωτέρω, με βάση το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, το νόμιμο ωράριο εργασίας των Π.Π.Υ. που υπάγονται σε αυτό και μισθοδοτούνται βάσει αυτού, είναι από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μόνο πρωϊνές ώρες εργασίας (από 7π.μ. έως 3 μ.μ., πενθήμερο). Ο δημόσιος δε υπάλληλος που υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο δύναται να δουλέψει απογευματινές ώρες, ή ημέρες Σάββατο και Κυριακή, μόνο όταν ο καθ΄ ύλην Υπουργός εκδώσει τις αντίστοιχες Υπουργικές αποφάσεις, γεγονός που στους Π.Π.Υ. ουδέποτε έχει συμβεί.

Όσον αφορά δε την αντιμετώπιση των έκτακτων και εξαιρετικών αναγκών και εδώ υπάρχει θέμα τόσο με την αποζημίωση σε ρεπό, αντί χρημάτων, όσο και για την ασφάλιση των ημερών αυτών.  

Με βάση τα ανωτέρω, προκύπτει αναντιστοιχία νόμων και διαταγών, η οποία κατά την άποψή μας δεν λύνεται ούτε με τροποποιήσεις του νόμου, ούτε όμως και με νέες διαταγές. Επισημαίνεται δε ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν στο άρθρο 98 του ν.4249/2014 προς διόρθωση του προγενέστερου νόμου, μόνο σύγχυση έχουν προσθέσει.

Συνεπώς, η λύση είναι μια και μοναδική, εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου του Πυροσβεστικού Σώματος και στους Πενταετείς Πυροσβέστες. Μέχρι όμως αυτό να γίνει, η άποψή μας είναι όπως το ωράριο απασχόλησης των Π.Π.Υ. και ειδικά κατά τους μήνες της αντιπυρικής περιόδου να είναι αυτό με του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού προκειμένου να μη δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και στις βάρδιες κάθε Υπηρεσίας, και από πλευράς διοίκησης να εγκρίνονται δια Υπουργικών Αποφάσεων τα σχετικά κονδύλια για την πραγματική απασχόληση των Π.Π.Υ κατά τη νύκτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Β) Οι κανονικές άδειες που δικαιούνται και λαμβάνουν οι Π.Π.Υ. λόγω του πραγματικού ωραρίου απασχόλησής τους είναι ίδιες με αυτές του μόνιμου προσωπικού, δηλαδή 11 ημέρες βραχεία και 34 ημέρες κανονική. Επειδή επί του θέματος αυτού έχουν προκύψει διαφωνίες, και συγκεκριμένα έχει υποστηριχθεί ότι δικαιούμαστε να λαμβάνουμε το έτος μόνο 24 ημέρες κανονικά άδεια στη βάση του ενιαίου μισθολογίου, επισημαίνουμε ότι αυτό θα ίσχυε μόνο εάν οι Π.Π.Υ. εργαζόμασταν εν τοις πράγμασι στη βάση του ενιαίου μισθολογίου, δηλαδή, εβδομαδιαίως πενθήμερο (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) και επί 8ωρο ημερησίως, γεγονός όμως που δεν ισχύει.

Εν κατακλείδι, η πρότασή μας για τις άδειες είναι αφού απασχολούμαστε   τις ίδιες ώρες και ημέρες με το μόνιμο προσωπικό να διατηρηθεί το υπάρχον καθεστώς (34+11=45 ημερολογιακές ημέρες) και προς αποσαφήνιση του θέματος αυτού σε όσους είναι οι αρμόδιοι για να δίνουν τις άδειες, να υπάρξει σχετική προσθήκη και για τους Π.Π.Υ. στο Π.Δ/μα 3/2014.

Γ) Για τις γυναίκες πυροσβεστικές υπαλλήλους που κυοφορούν, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 3/2014 Π.Δ/γμα,  χορηγείται άδεια κύησης−τοκετού πέντε (5) μηνών με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4) μήνα κύησης

Για τις κυοφορούσες γυναίκες Π.Π.Υ. που υπάγονται στις διατάξεις του «Ενιαίου Μισθολογίου» και στις οποίες υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ,  θα έπρεπε να εφαρμόζεται το άρθρο 52 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), όπου ορίζει ότι στις υπαλλήλους που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές  2  μήνες πριν και τρεις 3 μήνες μετά τον τοκετό. Μάλιστα, στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι επιδόματα λόγω τοκετού, που καταβλήθηκαν στην υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω υποχρεωτικής ασφάλισης σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (π.χ. ΙΚΑ), εκπίπτουν από τις αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, εφόσον η ασφάλιση θεμελιώνεται και σε συνεισφορά του νομικού προσώπου.

Στην πραγματικότητα όμως, στις κυοφορούσες γυναίκες Π.Π.Υ., χορηγείται   άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων, ήτοι περίπου 4 μηνών, εκ των οποίων εβδομάδων οι 8 χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Δηλαδή, χορηγείται η άδεια μητρότητας που ισχύει για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι Π.Π.Υ. συνδέονται με το Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.  

Το γεγονός ότι οι Π.Π.Υ. ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν συνεπάγεται και την εφαρμογή σε αυτούς των αδειών που ισχύουν για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου, οι νεοπροσληφθέντες δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεωτικά πλέον ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνεπώς, η άποψή μας και η πρότασή μας επί της συγκεκριμένης άδειας είναι ότι στις κυοφορούσες γυναίκες ΠΠΥ θα πρέπει να χορηγείται ως άδεια μητρότητας, αντίστοιχη της άδειας κύησης – τοκετού, αυτή των πέντε (5) μηνών με πλήρεις αποδοχές που χορηγείται σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους όπως και στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό και να υπάρξει σχετική προσθήκη και για τους Π.Π.Υ. στο Π.Δ/μα 3/2014.

Δ) Στο με αρ. 3/2014 Π.Δ/γμα, προβλέπεται ότι στο πυροσβεστικό προσωπικό μετά το πέρας της άδειας κύησης−τοκετού χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, εφόσον έχουν ένα έτος προϋπηρεσίας, με αποδοχές. Η άδεια αυτή μπορεί υπό προϋποθέσεις να χορηγηθεί είτε στη μητέρα είτε στον πατέρα. 

Για τους Π.Π.Υ. που υπάγονται στις διατάξεις του «Ενιαίου Μισθολογίου» όπου υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ κλπ, θα έπρεπε να εφαρμόζεται το άρθρο 53 του Ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) όπως αυτό με τις διατάξεις του Ν. 4210/2013 και του Ν. 4305/2014 τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Στην πραγματικότητα όμως, οι μητέρες Π.Π.Υ., δεν δικαιούνται ούτε το  μειωμένο ωράριο εργασίας, ούτε όμως και την 9μηνη άδεια ανατροφής, με την εσφαλμένη αιτιολογία ότι ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και ότι οι άδειες που προβλέπονται στο 3/2014 Π.Δ/γμα αφορά μόνο το πυροσβεστικό προσωπικό. Αποτέλεσμα της τακτικής αυτής είναι: α) στην περίπτωση που η μητέρα ΠΠΥ, υπαγόμενη ασφαλιστικά στο ΙΚΑ, ζητούσε να της χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το ΙΚΑ άδεια θηλασμού και φροντίδας τέκνων, αυτή να μην της χορηγείται με την αιτιολογία ότι στο Π.Σ. δεν προβλέπεται η άδεια αυτή, β) στην περίπτωση που η μητέρα ΠΠΥ ζητούσε να της χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ (ως ασφαλισμένη στο ΙΚΑ) η κατά το άρθρο 142 του ν. 3655/08 (ΦΕΚ 58 Α/3-4-2008) ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας έως έξι (6) μηνών, να μην της χορηγείται με την αιτιολογία από τον ΟΑΕΔ ότι είναι δημόσιος υπάλληλος αφού συνδέεται με το Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση δημοσίου δικαίου. Έτσι, μέχρι προσφάτως, τόσο η μητέρα ΠΠΥ όσο και ο πατέρας ΠΠΥ ουδεμία άδεια ανατροφής τέκνου λαμβάνει. Προσφάτως, ο Συνήγορος του Πολίτη, με το από 2.12.2015 με αρ. πρωτ. 19078/45369/2015 έγγραφό του, ζήτησε από το Α.Π.Σ. τις απόψεις του  επί του θέματος αυτού. Δυνάμει δε της με αριθμό πρωτ. 5194 οικ. Φ.200.1  από 26.1.2016 διαταγής, με θέμα «περί χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου», κατέστη γνωστό προς όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος ότι η εν λόγω άδεια χορηγείται από την διοίκηση του ΠΠΥ, η οποία (διοίκηση) οφείλει να διαπιστώσει, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης. Από την Διαταγή αυτή προκύπτει ότι οι ΠΠΥ (μητέρες και πατέρες) δικαιούνται της εν λόγω άδειας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές που θα πρέπει να συντρέχουν, δηλαδή αυτές του κώδικα δημοσίων υπαλλήλων ή αυτές που ορίζονται στις διατάξεις του με αρ. 3/2014 Π.Δ/τος.

Συνεπώς, η άποψή μας και η πρότασή μας επί του θέματος αυτού  επί της συγκεκριμένης άδειας είναι η χορήγησή της στους ΠΠΥ σύμφωνα με όσα ορίζονται και για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και να υπάρξει σχετική προσθήκη και για τους Π.Π.Υ. στο Π.Δ/μα 3/2014.

 

3.         ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 

Σε ότι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια γενικότερα των Πυροσβεστών σας αναφέρουμε  πως εδώ και χρόνια υπάρχει έτοιμο σχέδιο, το οποίο όμως μέχρι σήμερα  παραμένει μετέωρο.

Αν πραγματικά υπάρχει η βούληση να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, που ταλανίζει το Πυροσβεστικό Σώμα πολλά χρόνια, έχουμε την ειλικρινή διάθεση να συμμετέχουμε σε διάλογο μαζί με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των μόνιμων συναδέλφων, οι οποίες έχουν δουλέψει περισσότερο το θέμα αυτό από εμάς, προκειμένου να δοθεί η βέλτιστη λύση για όλους τους συναδέλφους που απασχολούνται στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Αυτό που εμείς έχουμε να προτείνουμε επιγραμματικά είναι αρχικά να ερευνηθούν οι αιτίες των ατυχημάτων, δηλαδή οι πηγές κινδύνου που τα προκαλούν, να ταξινομηθούν κατά συχνότητα τα προβλήματα υγείας των πυροσβεστών και οι λόγοι που τα προκαλούν (είναι γνωστό ότι οι παθήσεις του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος των Πυροσβεστών είναι οι κυριότερες σε παγκόσμια κλίμακα), και εν συνεχεία, με βάση τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, να λάβει χώρα η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη και μείωση των ατυχημάτων, όπως εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των πυροσβεστών για να έχουν πρωτίστως τη γνώση, την ορθή χρήση ανά περίπτωση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, των εργαλείων, των κάθε είδους υλικών πυρόσβεσης, της σωστής συντήρησης των πυροσβεστικών οχημάτων κλπ. Επίσης, θα πρέπει να υλοποιηθεί κι εφαρμοστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αφού ακόμα και σήμερα δεν παρέχονται στους Πυροσβέστες υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού  Εργασίας. 

Ως προς την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Π.Π.Υ. πρότασή μας είναι να παραμείνει η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη στο ΙΚΑ.

Σε ότι αφορά την Υπηρεσία Γραφείου η παράγραφος 17 του άρθρου 15 του Ν.. 3938  ορίζει ρητά ότι : «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τίθενται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, εφόσον κρίνονται σωματικά ανίκανοι για την εκτέλεση άλλης υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 772/1978 (ΦΕΚ 57 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α΄).». Μετά την ψήφιση του Ν. 3938/2011, ακολούθησε και Υπουργική Απόφαση αρ.πρωτ. 38568/4-1-2012, η οποία καθορίζει στο άρθρο 3 τα χορηγούμενα ατομικά εφόδια του Πενταετή Πυροσβέστη που τίθεται σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου.

Είναι σαφές λοιπόν ότι ο νομοθέτης προνόησε και κάλυψε νομοθετικά τον Πενταετή Πυροσβέστη, στον οποίο θα μπορούσε να του τύχει ένας σοβαρός τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλο, εφαρμόζοντας και σε αυτόν ότι και στο Μόνιμο Προσωπικό. Όμως ακόμα και αυτό το οφθαλμοφανές, στην υπόθεση του Π.Π.Υ. Λυκούργου Πολίτη, αρχικά δεν εφαρμόστηκε, αφού το Α.Π.Σ. απεύθυνε σχετικό ερώτημα προς το Ν.Σ.Κ. για να λάβει τη με αριθμό 297/2015 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.. Μετά από την παραπάνω δε Γνωμοδότηση, το Α.Π.Σ. αντιμετώπισε περαιτέρω το πρόβλημα πως και από πού θα πληρώνετε ο εν λόγω συνάδελφος και απεύθυνε σχετικό ερώτημα προς το Υπ. Οικονομικών, για να λάβει τη με αρ.πρωτ.  2/11722/ΔΕΠ/3-3-2016 έγγραφη απάντηση του Υπ. Οικονομικών.

Συνεπώς, μετά την ως άνω εξέλιξη στην περίπτωση του συναδέλφου μας Λυκούργου Πολίτη, εκτιμούμε ότι τα θέματα όπως για το εάν ο ΠΠΥ δύναται να τεθεί σε  υπηρεσία γραφείου ή μόνιμη διαθεσιμότητα, ή ποια υγειονομική επιτροπή είναι η αρμόδια για να κρίνει, εκτιμούμε ότι έχουν πλέον λυθεί, οι δε λύσεις που δόθηκαν είναι αυτές που εμείς οι ΠΠΥ υποστηρίζαμε ως ορθές.

 

4.         ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

 

Πρωτίστως, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων των ΠΠΥ θα πρέπει να συμμετέχουν ως αιρετά μέλη μόνο όσοι έχουν την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης. Τούτο το αναφέρουμε διότι στο παρόν Συμβούλιο Μεταθέσεων ένα εκ των αιρετών μελών είναι μόνιμος πυροσβέστης.

Για τις μεταθέσεις των ΠΠΥ η άποψή μας είναι όπως διατηρηθεί το καθεστώς των αμοιβαίων μεταθέσεων και των μεταθέσεων των ειδικών άρθρων, λαμβάνοντας ως πόλη συμφερόντων την πόλη της τοποθέτησής τους βάσει των διατάξεων του Ν. 3938/2011, που υπερισχύουν κάθε άλλης διάταξης προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης, και ως προς τις κανονικές μεταθέσεις, τις οποίες δεν δικαιούμαστε, να δοθεί το δικαίωμα αυτό για κάθε έτος σε ποσοστό 5% και όταν συντρέχουν σοβαροί οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι και λόγοι υγείας, που δεν εμπίπτουν στα ειδικά άρθρα.

Ως προς τις αποσπάσεις και τις μετακινήσεις και όχι για λόγους υπηρεσιακούς,  πρότασή μας είναι δοθεί στους ΠΠΥ το δικαίωμα σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των ΠΠΥ κατόπιν αιτήματός τους κάθε χρόνο και κυρίως για λόγους οικογενειακούς (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, επικοινωνία του διαζευγμένου με το τέκνο του που δεν έχει την επιμέλεια, υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε ανιόντες και κατιόντες, όπως υπερήλικοι γονείς με σοβαρά προβλήματα υγείας που νοσηλεύονται κλπ).

 

5.         ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΠΥ

Η πρότασή μας ως προς το θέμα αυτό είναι η ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όσων ΠΠΥ πληρούν τα κριτήρια ( ν.3938/2011 αρθρο 15 παρ.8 ) καθώς και η σταδιακή μονιμοποίηση των υπολοίπων ( ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.7 ) έως και το έτος 2019 προκειμένου να θεμελιώσουν και κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 60ο έτος ηλικίας τους.

Ως προς τους ΠΠΥ, που θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, ( ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.8 ) προτείνουμε ως προς την βαθμολογική τους εξέλιξη, όπως μαζί με τους ήδη  υπηρετούντες μόνιμους μη παραγωγικούς Πυροσβέστες, να έχουν γίνει, μετά από σεμινάρια και κατάλληλη εκπαίδευση και μέχρι το έτος 2019 όλοι παραγωγικοί,( αντίστοιχα με αυτούς που θα βγουν από τις πανελλαδικές εξετάσεις ) έτσι ώστε οι ΠΠΥ ( ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.7 ) να δύνανται πλέον να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι και τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη μη παραγωγικής σχολής.