Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

"ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ."


ΑΡ.ΠΡΩΤ. 682

Λάρισα,  4 Ιουνίου 2018                                                      

ΠΡΟΣ : Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος   Αξιότιμο κ. Τερζούδη
ΚΟΙΝ : Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Τόσκα Νικόλαο


ΘΕΜΑ : "ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ."

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της με αρ. 4894/16.3.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1125) ΚΥΑ «Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του Ν. 3938/2011 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης»  και του από 10.5.2018 Π.Δ/τος (ΦΕΚ Γ΄ 530/2018)  εντάχθηκαν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό 2.186 Π.Π.Υ. στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Πυροσβέστη Γενικών Καθηκόντων από 9.2.2017.

1.         Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει εκδοθεί από την φυσική ηγεσία η σχετική απόφαση περί της ένταξης των 2.186 πυροσβεστών σε εκπαιδευτική σειρά του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία θα πρέπει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ και του ως άνω Π.Δ/τος να ανατρέχει στο έτος 2012, κατά τον χρόνο δηλαδή που οι 2.186 ως άνω υπάλληλοι κάλυψαν τις κενές οργανικές θέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος με σχέση δημοσίου δικαίου.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τους λόγους καθυστέρησης της ως άνω απόφασης καθώς και τον χρόνο έκδοσης αυτής.

2.         Μολονότι, στις 11 Μαΐου 2018 με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 28575 Φ. 501.26 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. οι ως άνω 2.186 υπάλληλοι κατατάχθηκαν μισθολογικά από 1η Απριλίου 2018 στο εικοστό έβδομο (27ο) μισθολογικό κλιμάκιο, συνυπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας τους ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, στην μισθοδοσία Ιουνίου 2018 πιστώθηκε σε όλους ο μηνιαίος μισθός που αντιστοιχεί στο 28ο μισθολογικό κλιμάκιο και συγκεκριμένα το ποσό των 985 Ευρώ αντί του ορθού των 1.045 Ευρώ.
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τους λόγους και τις αιτίες που συνέβη το λάθος αυτό και πότε θα διορθωθεί δια της αναδρομικής καταβολής των ορθών μισθών.  

3.         Επιπροσθέτως, εφόσον στις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος υφίστανται στους υπηρεσιακούς φακέλους τα στοιχεία (οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία κλπ) όλων των ως άνω 2.186 υπαλλήλων,  γιατί δεν προσμετρήθηκε μισθολογικά η προϋπηρεσία εκάστου εκ των ανωτέρω (εκτός αυτής ως ΠΠΥ)  προκειμένου έκαστος να ενταχθεί στο ανάλογο μισθολογικό κλιμάκιο ή γιατί στην μισθοδοσία Ιουνίου 2018 δεν πιστώθηκε σε όλους η οικογενειακή παροχή ;
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε και στην περίπτωση αυτή ποιοι είναι οι λόγοι και ποιοι ευθύνονται για τις ανωτέρω παραλείψεις και άμεσα να προβείτε στη διόρθωση αυτών δια της αναδρομικής καταβολής των ορθών αποδοχών που έκαστος εκ των ως άνω πυροσβεστών δικαιούται. 

4.         Επίσης, να μας ενημερώσετε εάν στη μισθοδοσία Ιουλίου 2018 προβείτε στην πλήρη και ορθή εκκαθάριση των μηνιαίων μισθών των 2.186 πυροσβεστών για τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο και Ιούνιο 2018 καθώς και του συνόλου των αποδοχών τους με τα πενθήμερα, νυχτερινά και επιδόματα που δικαιούνται.

5.         Από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2018 προκύπτει ότι έχουν γίνει κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ για σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, υπέρ Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων, υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Π.Σ. και συνολικά κρατήσεις (μετά της εισφοράς αλληλεγγύης) ποσοστού άνω του 30% επί των αποδοχών.
Παρακαλούμε, να μας ενημερώσετε εγγράφως σε ποιες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας υπαγόμαστε, ποιο ασφαλιστικό καθεστώς μας διέπει και εάν αυτό διαφοροποιείται για όσους είναι ασφαλισμένοι σε κλάδο κύριας σύνταξης πριν ή μετά το 1993 ή για όσους πριν την 1.11.2011 ήταν ήδη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ σε αντίθεση με αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά στο ΙΚΑ ως δημόσιοι υπάλληλοι μετά την ως άνω ημερομηνία.

6.         Τέλος, να μας ενημερώσετε πότε θα προβείτε στην αλλαγή των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των 2.186 υπαλλήλων, οι οποίοι ακόμα και σήμερα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα ως Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.