Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

« Ενημέρωση μελών επί του Πρακτικού συνεδρίασης του πρωτοβαθμίου συμβούλιου κρίσεων »Λάρισα 19 Ιανουαρίου 2017Θέμα : « Ενημέρωση μελών επί του Πρακτικού συνεδρίασης του πρωτοβαθμίου συμβούλιου κρίσεων»
Συνάδελφοι στις 18-1-2017 εκδόθηκε από το Α.Π.Σ. το Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Πρωτοβάθμιου Συμβούλιου Κρίσεων. Το εν λόγο Πρακτικό το έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της Ένωσης μας και μπορείτε να το δείτε.
Παρακάτω σας αναλύουμε τι σημαίνει η κάθε παράγραφος :
Παράγραφος Α : σε αυτή την παράγραφο είναι όλα τα ονόματα τα οποία δεν επιθυμούν ούτε ανανέωση αλλά ούτε και ένταξη. Οι εν λόγο συνάδελφοι 10-2-2017 απολύονται από το Σώμα.
Παράγραφος Β : σε αυτή την παράγραφο είναι τα ονόματα όσων συναδέλφων είναι σε μόνιμη πολεμική διαθεσιμότητα δηλαδή οι συνάδελφοι αυτοί θα πληρώνονται και θα προάγονται Βαθμολογικά χωρίς να πηγαίνουν στην Υπηρεσία μέχρι ότου συνταξιοδοτηθούν.
Παράγραφος Γ  : σε αυτή την παράγραφο και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 2 είναι τα ονόματα όσων συναδέλφων έκανα αίτηση για ένταξη στο μόνιμο προσωπικό η οποία και απορρίφτηκε για συγκεκριμένο λόγο ο όποιος και αναφέρετε . Όλοι αυτοί θα πάρουν προσωπική επιστολή από το Α.Π.Σ. που θα τους εξηγεί τον λόγο και θα έχουν δικαίωμα όντος 10 ημερών να κάνουν ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων.
Παράγραφος Δ  : σε αυτή την παράγραφο και συγκεκριμένα στην υποπαράγραφο 2 είναι τα ονόματα όσων συναδέλφων έκανα αίτηση για ανανέωση της Πενταετίας η οποία και απορρίφτηκε για συγκεκριμένο λόγο ο όποιος και αναφέρετε . Όλοι αυτοί θα πάρουν προσωπική επιστολή από το Α.Π.Σ. που θα τους εξηγεί τον λόγο και θα έχουν δικαίωμα όντος 10 ημερών να κάνουν ένσταση στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων.
Παράγραφος Ε  : σε αυτή την παράγραφο εξηγούν για ποιο λόγο 390 συνάδελφοι δεν ανανεώνουν αλλά και δεν εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό. Αναφέρονται στο τέλος και οι τέσσερις (4) πιθανοί λόγοι.

Μετά τα ανώτερο ακολούθου τρις (3) πίνακες .
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Όλα τα ονόματα των συναδέλφων οι οποίοι κρίνονται ικανοί για ένταξη στο μόνιμο προσωπικό.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 . Όλα τα ονόματα των συναδέλφων οι οποίοι κρίνονται ικανοί για ανανέωση της Πενταετούς θητείας
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 . Εδώ ο συγκεκριμένος πίνακας έχει διαφοροποιήσεις και εξηγούμε :
από τον α/α 1 έως 16 είναι όλοι εκείνοι οι συνάδελφοι που ενώ ξεκίνησαν την Πενταετή τους θητεία στις 10-2-2012 στην διάρκεια αυτής διαγράφηκαν από το Σώμα και έγινε επαναπρόσληψη με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπλήρωση τα υποχρεωτικά 5 έτη. Για αυτούς θα βγει νέα διαταγή για ανανέωση ή ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όταν θα συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.
από τον α/α 17 έως 23 είναι όλοι εκείνοι οι συνάδελφοι που ενώ ξεκίνησαν την Πενταετή τους θητεία στις 10-2-2012 στην διάρκεια αυτής έκτισαν ποινή αργίας δια απολύσεως  με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 5 έτη. Για αυτούς θα βγει νέα διαταγή για ανανέωση ή ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όταν θα συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.
από τον α/α 24 έως 27 είναι όλοι εκείνοι οι συνάδελφοι που ενώ ξεκίνησαν την Πενταετή τους θητεία στις 10-2-2012 στην διάρκεια αυτής πήραν άδεια ανεφ. Αποδοχών  με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 5 έτη. Για αυτούς θα βγει νέα διαταγή για ανανέωση ή ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όταν θα συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.
από τον α/α 28 έως 390 είναι όλοι εκείνοι οι συνάδελφοι που έκαναν πρόσληψη σαν Πενταετείς στην διάρκεια της Πενταετίας  με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπληρώσει τα υποχρεωτικά 5 έτη. Για αυτούς θα βγει νέα διαταγή για ανανέωση ή ένταξη στο μόνιμο προσωπικό όταν θα συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.
Όλες οι περιπτώσεις και των τριών  Πινάκων σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος πιστεύει ότι έχει αδικηθεί για οτιδήποτε λόγο έχει δικαίωμα όντος 10 ήμερων από την κοινοποίηση των Πινάκων να κάνει ένσταση η οποία και θα εξεταστή από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεων.