Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝΑΡ.ΠΡΩΤ. 437

Λάρισα,  27  Ιανουαρίου   2016  

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :     Δικαστική εξέλιξη κι έκβαση της υπόθεσης σχετικά με την ματαίωση του πανελλήνιου διαγωνισμού Π.Σ. που προκηρύχθηκε με την 63817Φ.300.2/21.11.2003 Απόφαση Α.Π.Σ.

 ____________________________________
Α.        Με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 63817 Φ.300.2/21.11.2003 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύχθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα 264 ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων πυροσβεστικού προσωπικού διαφόρων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. 
             Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επεξεργασίας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων και αφού είχαν συνταχθεί πίνακες επιτυχόντων, πριν όμως αυτοί δημοσιευθούν, και μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών Μαρτίου 2004, εκδόθηκε, κατά τον χρόνο που Υπουργός στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ήταν ο κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, η από 23.3.2004 και με αριθμό Πρωτοκόλλου 14210 Φ.300.2 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος κ. Παναγιώτη Φούρλα, με την οποία ματαιώθηκε η διαδικασία και οι περαιτέρω ενέργειες έκδοσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, ο τότε Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ανέλαβε, εν συνεχεία, τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.                
Β.        Η ανωτέρω απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, ακυρώθηκε κατόπιν προσφυγής ενδιαφερόμενων υποψηφίων στον ως άνω διαγωνισμό με σειρά αποφάσεων ομοίου περιεχομένου του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ενδεικτικά, αναφέρεται η ΣΤΕ Γ΄ Τμήμα επταμελούς συνθέσεως με αριθμό 1722/2006), για το λόγο ότι, όπως κρίθηκε, «.. η έκδοση προσβαλλόμενης απόφασης στην οποία έγινε αόριστη επίκληση λόγων δημοσίου (υπηρεσιακού) συμφέροντος, συνισταμένων στην ματαίωση και μη ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, εν όψει της θεσπίσεως από την Διοίκηση «ενός αντικειμενικότερου και δικαιότερου συστήματος πρόσληψης δοκίμων πυροσβεστών, μέσω των πανελληνίων εξετάσεων» δεν είναι νόμιμη …».
Η Διοίκηση όμως, αντί να συνεχίσει και ολοκληρώσει τη διαδικασία του διαγωνισμού από το σημείο που αυτή διεκόπη με την ακυρωθείσα δικαστικώς πράξη της, δηλαδή να προβεί στην έκδοση και δημοσίευση των ήδη συνταχθέντων πινάκων επιτυχόντων ή, έστω, να εκδώσει πράξη αναπομπής της υπόθεσης σε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού, στην οποία να εκθέτει τους ειδικούς λόγους της αναπομπής, οι οποίοι να ανάγονται σε τυχόν παρανομίες της διαδικασίας που είχε ήδη προηγηθεί, ως όφειλε άλλωστε να πράξει προς συμμόρφωσή της με τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, εξέδωσε την από 23.11.2006 και με αριθμό Πρωτοκόλλου  59687  οικ. Φ.300.2 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία ματαιώνει εκ νέου τον προκηρυχθέντα διαγωνισμό, επαναλαμβάνοντας, επί της ουσίας, την ήδη ακυρωθείσα κρίση της, αρνούμενη έτσι να συμμορφωθεί προς την ακυρωτική απόφαση και παραβιάζοντας έτσι την αρχή της νομιμότητας.
Γ.         Κατόπιν νέας, δεύτερης κατά σειρά, προσφυγής ενδιαφερόμενων υποψηφίων στον ως άνω διαγωνισμό  για την ακύρωση αυτής της δεύτερης απόφασης ματαίωσης του διαγωνισμού, εκδόθηκε η με αριθμό 3772/2009 Απόφαση της πενταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου Σας, δυνάμει της οποίας παραπέμφθηκε η υπόθεση, λόγω της σπουδαιότητάς της, στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος αυτού, οπότε και συζητήθηκε στις 28.1.2010, εκδοθείσας, εν συνεχεία, της με αριθμό 3225/2010 Απόφασης, η οποία δέχεται την αίτηση ακύρωσης και ακυρώνει την απόφαση της δεύτερης ματαίωσης του διαγωνισμού λόγω μη νόμιμης αιτιολογίας της. Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε προς τον αρμόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στις  3.12.2010.
Επειδή όμως η Διοίκηση αδικαιολόγητα παρέλειπε να συμμορφωθεί προς τα δικαστικώς κριθέντα, εκδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό την άρνησή της  (σιωπηρά) να συμμορφωθεί στην δικαστική απόφαση, έχοντας παρέλθει από τη νόμιμη κοινοποίηση της ως άνω απόφασης χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του έτους, παραβιάζοντας έτσι ευθέως τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 95 του Συντάγματος, της παραγρ. 4 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 18/1989 και του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι υπέβαλαν την προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 3068/2002 αίτηση, που εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Π.Δ/τος 61/2004 (Α΄ 54), παραπονούμενοι για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης με την υπ’ αριθμ. 3225/2010 Απόφαση του ΣτΕ.
            Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκε το με αριθμό 6/2013 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Τριμελούς Συμβουλίου του ΣτΕ, με το οποίο διαπιστώνεται ότι η Διοίκηση έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα να συμμορφωθεί προς την υπ’ αριθμ. 3225/2010 απόφαση και καλεί το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος να συμμορφωθεί προς την ως άνω δικαστική απόφαση, εντός τριμήνου από της κοινοποιήσεως του πρακτικού, είτε ολοκληρώνοντας το διαγωνισμό είτε εκδίδοντας πράξη ματαιώσεως αυτού νομίμως αιτιολογημένη, ορίζοντας, τέλος, νέα ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμορφώσεως την 4η Φεβρουαρίου 2014.
Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε αρμοδίως προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης στις 11.9.2013.
Η Διοίκηση με την από 27.11.2013 και με αριθμό Πρωτοκόλλου  64617  οικ Φ.300.2 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Ματαίωση διαγωνισμού για κατάταξη διακοσίων εξήντα τεσσάρων (264) ιδιωτών ως Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών στο Πυροσβεστικό Σώμα που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.  63817 Φ.300.2/21.11.2003 Απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος» ματαιώνει τον διαγωνισμό για τρίτη συνεχόμενη φορά, προφανώς, κατά τη Διοίκηση προς συμμόρφωσή της με το Πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης του ΣτΕ.
Η  αιτιολογία που περιέχεται στην τρίτη ως άνω πράξη ματαίωσης είχε κατά λέξη ως εξής :
«1. Έχοντας υπόψη :
       …..
2. Το γεγονός ότι ο εν λόγω διαγωνισμός κατά το χρόνο ματαίωσής του βρισκόταν σε πρώιμο στάδιο όπου είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και είχε ξεκινήσει η φάση ελέγχου των δικαιολογητικών, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ούτε η έκταση αυτού αλλά ούτε και η ολοκλήρωσή του.
3. Το γεγονός ότι πιθανή συνέχιση του διαγωνισμού αυτού θα προκαλέσει τεχνικές-αντικειμενικές δυσχέρειες για τη Διοίκηση ιδιαίτερα πολύπλοκες και ενδεχομένως δυσεπίλυτες, αναγόμενες κυρίως στο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το έτος στο οποίο ανατρέχει ο διαγωνισμός ως σήμερα. Ειδικότερα, οι τεχνικές δυσχέρειες εντοπίζονται : α) Στην έλλειψη κενών οργανικών θέσεων λόγω του ότι αυτές καλύφθησαν από άλλες μεταγενέστερες προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού. β) Στη μεταβολή βασικών προϋποθέσεων και κωλυμάτων κατάταξης (ηλικία, σωματική υγεία, οικογενειακή κατάσταση, ποινικό μητρώο κλπ) των τότε υποψηφίων λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από το έτος στο οποίο ανατρέχει ο διαγωνισμός ως σήμερα, με συνέπεια να απαιτείται η επανυποβολή δικαιολογητικών και η επανεξέταση αυτών από την αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης. γ) Στη μη πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων για την πρόσληψη 264 ιδιωτών λόγω της υπάρχουσας δημοσιονομικής κατάστασης. δ) Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΕΜ/2/125 Κοινής Απόφασης των (Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) καθορίζετε ότι κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-2014 και 2014-2015 στην Πυροσβεστική Ακαδημία δεν εισάγονται ιδιώτες. ε) Στον υπ’ αριθμ. πρωτ. 73488 οικ. Φ. 300.2/18-12-2012 (ΦΕΚ 1379 τ.Γ΄/31.12.2012), κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη μη πρόσληψη μέχρι στιγμής των επιτυχόντων αυτών σε εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ. …».
Η ανωτέρω τρίτη κατά σειρά πράξη με την οποία η Διοίκηση αρνείται να πράξει τα νόμιμα, κατόπιν προσφυγής ενδιαφερόμενων υποψηφίων στον ως άνω διαγωνισμό, ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4091/2015 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ και η υπόθεση αναπέμπεται στη Διοίκηση για να ενεργήσει τα νόμιμα. Η ως άνω απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί τόσο προς την πολιτική όσο και προς την φυσική ηγεσία ήδη από τις 16.12.2015, αναμένοντας τις αντιδράσεις τους.  
Δ.         Προδήλως προκύπτει από τα ανωτέρω ότι η Διοίκηση μέχρι σήμερα εμφανίζεται ως καταχρηστικώς δρώσα, εφευρίσκοντας κάθε φορά παράνομες, όπως έχει κριθεί δικαστικά, αιτιολογίες με μόνο σκοπό και στόχο να μην ολοκληρώσει τον διαγωνισμό αυτό. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα στην υπ’ αριθμ. 4091/2015 Απόφαση του ΣτΕ η αναφορά στο αληθές γεγονός ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επικαλείται για την αιτιολογία νέας δυσμενούς πράξεως λόγους έχοντες ως γενεσιουργό αιτία δική της παρανομία, η οποία προκάλεσε την ακύρωση προηγηθείσας διοικητικής πράξης ή την παρέλευση χρόνου που οφείλεται σε δική της παράλειψη να συμμορφωθεί νομίμως και επικαίρως προς ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις.    
Μέχρι και σήμερα η Διοίκηση, μετά την έκδοση της τρίτης κατά σειρά ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ, δεν έχει αντιδράσει είτε θετικά είτε αρνητικά και λαμβάνοντας υπόψη τα όσα η Διοίκηση επί 12 συνεχή συναπτά έτη πράττει ή παραλείπει να πράττει, πάντοτε όμως μη συμμορφούμενη προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, η έκβαση της υπόθεσης αυτής, κατά το εκτελεστικό της σκέλος, ενώ θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτη λόγω της εκ του νόμου και του Συντάγματος απορρέουσας υποχρέωσης της Διοίκησης να συμμορφώνεται με τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, παραμένει άγνωστη.
 Σε περίπτωση νεότερης εξέλιξης θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.


                                                                        Η  Νομική Σύμβουλος
                                                                              της Ε.Π.Π.Υ.Ε.
                                                                           Δήμητρα Ντούμπα
                                                                                 Δικηγόρος