Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

<< ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ >>ΑΡ.ΠΡΩΤ. 181Λάρισα,     20    Μαρτίου     2014            
                 


                                                                  
                                  

ΘΕΜΑ : << ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΝΤΑΕΤΩΝ  >>.

Συνάδελφοι δεχτήκαμε πολλά τηλεφωνήματα σχετικά με το γιατί δεν πέρασαν οι προσωποπαγείς θέσεις για όσους δεν πληρούν τα κριτήρια .
Η απάντηση είναι πως μόνο η Ένωση μας στήριξε αυτή την πρόταση ενώ οι συνδικαλιστικοί φορείς που εκπροσωπούν και Συμβασιούχους ζήτησαν να μην γίνει διότι δημιουργείτε πρόβλημα που εμείς δεν το βλέπουμε με τους επιλαχόντες  όπως και το έγραψαν και σε πρόσφατη ανακοίνωση τους .

Ένα δεύτερο θέμα που μας βάζετε τι προβλέπετε σχετικά με το θέμα της σειράς απορρόφησης στο μόνιμο προσωπικό όσων πληρούν τα κριτήρια  σε περίπτωση σταδιακής απορρόφησης .
Σας ενημερώνουμε πως τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρχε όπως ήταν φτιαγμένος ο ν.3938/2011 άρθρο 15 παρ.8 διότι προέβλεπε απορρόφηση όλων όσων πληρούν τα κριτήρια τέλος της πενταετίας , βέβαια με όλα αυτά που συμβαίνουν συν το μεσοπρόθεσμο κανείς δεν ξέρει .
Με την τροποποίηση όμως που έγινε για την ποιο γρήγορη μονιμοποίηση εμπλέκονται πλέων και το Υπ. Οικονομικών και το Διοικητικής μεταρρύθμισης καθώς και το Α.Π.Σ. με αποτέλεσμα για παράδειγμα να πει το Οικονομικών ότι εγώ εγκρίνω την μονιμοποίηση μόνο των μισών  Π.Π.Υ. προς το παρόν και  του χρόνου για τους υπόλοιπους .
Έτσι επιδίωξη της Ένωσης μας ήταν να μην αλλάξει η σειρά απορρόφησης μας πράγμα που το προέβλεπε η παρ.8 στις δυο τελευταίες συλλαβές πράγμα και που έγινε καθώς υπήρχε και σχετική διευκρίνιση εντός της Βουλής από τον Υπουργό μας .
Σας παραθέτουμε όλη την παράγραφο 8 του ν. 3938/2011 άρθρο 15 όπως και τροποποιήθηκε.
Παράγραφος 8
  8. Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης τους  δεν είχαν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους, μπορούν να ζητήσουν, αντί της ανανέωσης της θητείας τους, να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό με το βαθμό του Πυροσβέστη, εφόσον κριθούν ικανοί από το αρμόδιο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Πυροσβεστών. Για την κρίση του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παράγραφο 7. Η Ένταξη των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης των προηγουμένων εδαφίων στο μόνιμο Πυροσβεστικό Προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τους όρους του παρόντος , εφόσον επιβάλετε από τις υπηρεσιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ν. 4093/2012 Α΄ 222, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4127/2013, Α΄ 50) Υποβολή αιτήσεων ένταξης κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη , μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος .  Δεν επιτρέπεται η ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί έστω και σε μία από τις εκθέσεις ικανότητας με το γενικό χαρακτηρισμό τουλάχιστον «καλώς». Κατά των αρνητικών αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του οικείου Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Πυροσβεστών. Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις Πυροσβεστών  και τίθενται στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού κατά το χρόνο ένταξης. Η μεταξύ τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο βασικής τους εκπαίδευσης. Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το πυροσβεστικό προσωπικό εφαρμόζονται και για τους εντασσόμενους. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται προαγωγή με βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από την ημερομηνία πρόσληψής τους ως Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης.

 Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Καστανίδης   Γεώργιος                                                      Πυργιώτης  Απόστολος
Τηλ.6973844020                                                                  Τηλ.6973774868
Τηλ.*787676                                                                        Τηλ.*774868